Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 228 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EIC – FTI – 2018 – 2020: Fast Track to Innovation (FTI)

Η θεματική ενότητα «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» (Fast Track to Innovation), είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός της ΕΕ και αποτελεί έναν από τους πυλώνες του προγράμματος «Horizon 2020». Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη καινοτόμων έργων από το στάδιο της επίδειξης/ παρουσίασης μέχρι την διάθεση στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών δοκιμών και ...

Ύψος Επένδυσης

€3.000.000

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

27/10/2020

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SCC-02-2017: Demonstrating Innovative Nature-based Solutions in Cities / Nature Based Solutions for Inclusive Urban Regeneration

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Αναδεικνύοντας καινοτόμες λύσεις που βασίζονται στη φύση για τις πόλεις/ Λύσεις που βασίζονται στη φύση για την αστική ανάπλαση», για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς γύρω από τις λύσεις που βασίζονται στη φύση (nature-based-solutions NBS) και στοχεύουν στην ...

Ύψος Επένδυσης

>€10.000.000

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

05/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LIFE - Environmental Governance & Information

Το πρόγραμμα LIFE «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι συμπληρωματικά προς τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα επενδυτικά ταμεία της ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

14/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-06-2017: Accelerating Market Introduction of ICT Solutions for Health, Well-Being and Ageing Well

Η δράση «Επιταχύνοντας την μεταφορά των λύσεων των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας) στην Υγεία, στην Ευημερία και στην Ευγηρία» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Η δράση επιδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να μετατρέψουν τα πολλά ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-04-2017: Engaging SMEs in Space Research and Development

Η δράση «Εμπλέκοντας τις ΜΜΕ στη Διαστημική Έρευνα και Ανάπτυξη» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Δύναται να λάβουν επιδότηση οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στην έρευνα και ανάπτυξη του Διαστήματος, ιδίως ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE)

Το πρόγραμμα αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου, το οποίο έχει ως σκοπό:την ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών και εμπορικών ακινήτων,την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αφορά στην παραγωγική διαδικασία βιοτεχνιών και βιομηχανιών, χωρίς να αυξάνεται σημαντικά η παραγωγική τους ικανότητα,την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς συμψηφισμού ενέργειας ...

Ύψος Επένδυσης

έως €10.000.000

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-01-2018-2020: Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains

Η θεματική ενότητα έργων «Έργα για τη Δημιουργία Νέων Βιομηχανικών Αλυσίδων Αξίας» (Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains), του προγράμματος «Horizon 2020», έχει σαν στόχο την υποστήριξη της διασυνοριακής και διατομεακής συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας. Ο συντονισμός των προτεινόμενων έργων αναμένεται να γίνεται από ενώσεις ΜΜΕ ...

Ύψος Επένδυσης

€2.5-€5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

13/09/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

RUR-04-2018-2019: Analytical Tools and Models to Support Policies Related to Agriculture and Food

Η θεματική ενότητα «Αναλυτικά Εργαλεία και Μοντέλα για την Υποστήριξη Πολιτικών Σχετιζόμενων με τη Γεωργία και τα Τρόφιμα» (Analytical Tools and Models to Support Policies Related to Sgriculture and Food), του προγράμματος «Horizon 2020», στοχεύει στην ανάπτυξη νέων μοντέλων για την υποστήριξη της αγροτικής πολιτικής και της διεθνούς αγοράς αγροτοδιατροφικών ...

Ύψος Επένδυσης

€4 εκ. - €5 εκ.

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

11/09/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LIFE - Climate Action

Το πρόγραμμα LIFE «Δράση για το κλίμα» έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος,να βελτιώσει την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική και νομοθεσία της ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

07/09/2017