Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 208 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-02-2019-2020: European SME Innovation Associate - Pilot

Η πιλοτική Δράση «Συνεργάτης Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Ευρώπης» (European SME Innovation Associate-Pilot) του προγράμματος «Horizon 2020», επιδοτεί την κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού προς όφελος των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από την αγορά εργασίας της χώρας όπου δραστηριοποιούνται. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες/ ερευνητές ή «Συνεργάτες Καινοτομίας» καλούνται ...

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

17/01/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LIFE - Environment & Resource Efficiency

Το πρόγραμμα LIFE «Περιβάλλον & Αποδοτικότητα των Πόρων» έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, την ενημέρωση και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης τους σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα έργα που χρηματοδοτεί ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

12/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-02-2017: Accelerating the Uptake of Nanotechnologies, Advanced Materials or Advanced Manufacturing and Processing Technologies by SMEs

Η δράση «Επιταχύνοντας τη Χρήση της Νανοτεχνολογίας, των Προηγμένων Υλικών ή της Προηγμένης Μεταποίησης και Επεξεργασίας από τις ΜΜΕ» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Όλα τα διαθέσιμα ερευνητικά αποτελέσματα που προέρχονται από τις νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-04-2019: Workplace Innovation Uptake by SMEs

Η θεματική ενότητα έργων «Καινοτομία στον Εργασιακό Χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» (Workplace Innovation Uptake by SMEs), του προγράμματος «Horizon2020», υποστηρίζει τις ΜΜΕ για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε ότι αφορά τη δομή και την οργάνωση της επιχείρησης, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών και τη ...

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

17/01/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LIFE - Nature & Biodiversity

Το πρόγραμμα LIFE «Φύση & Βιοποικιλότητα» έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Τα έργα που χρηματοδοτεί, θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι συμπληρωματικά προς τις δράσεις που μπορούν ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60% - 75%

Προθεσμία:

14/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MULTI-C-2018: Union Quality Schemes OR Merits of Union Agricultural Products

Η θεματική ενότητα «Συστήματα προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα Ή οφέλη γεωργικών προϊόντων της Ένωσης» (Union Quality Schemes OR Merits of Union Agricultural Products), του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products», στοχεύει στην αύξηση της ενημέρωσης και της αναγνώρισης των συστημάτων προτύπων της Ένωσης για την ποιότητα. Αναλυτικότερα αφορά ...

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MULTI-D-2018: Information and Promotion in any Third Country(ies)

Η θεματική ενότητα «Πληροφορίες και Προώθηση σε Τρίτες Χώρες» (Information and Promotion in any Third Country-ies), του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products», στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ε.Ε. Η παρούσα θεματική ενότητα καλύπτει την παροχή πληροφοριών και προγραμμάτων προώθησης με στόχο μία ή περισσότερες από τις ...

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Innovfin SME Guarantee Facility

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο Innovfin και χορηγεί δάνεια με προνομιακούς όρους (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου) σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small Midcaps) που απασχολούν έως και 499 άτομα προσωπικό.

Ύψος Επένδυσης

€25.000-€7,5 εκ.

Προθεσμία:

30/04/2020

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-11-2017: Boosting the Potential of Small Businesses in the Areas of Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

Η δράση «Ενισχύοντας τις δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον, την αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι καινοτόμες ΜΜΕ ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017