Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

13η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

19/12/2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσίευσε την 13η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 21 ερευνητικών έργων/πράξεων του Α' Κύκλου της Δράσης ενώ επιπλέον, απεντάσσονται 5 έργα για τα οποία ...

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης II της Δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Β΄Κύκλος

16/12/2019

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙI για επιχειρήσεις του B' κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 206 ερευνητικών έργων θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 13/02/2020 να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των ...

8η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

13/12/2019

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ.Βάσει της Τροποποίησης:-παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων από τριάντα (30) σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.-οι απαιτούμενες άδειες για ...

9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ»

13/12/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε την 9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».Βάσει της Τροποποίησης εντάσσονται επιπλέον 44 επενδυτικά σχέδια.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

12/12/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε την 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» λόγω ένταξης επιπλέον 22 Έργων/Πράξεων.Οι δικαιούχοι, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ...

5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

11/12/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχιερήσεων». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 734 επενδυτικών σχεδίων, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 49.783.304,77€. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

Παράταση υποβολής αιτήσεων στην Δράση Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση «Φορέας Αρωγός»

04/12/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας»Βάσει της Τροποποίησης παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων έως τη Δευτέρα 23/12/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ