Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στο Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

09/10/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 16/12/2019Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Καθεστώς, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

01/10/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσεης «Ψηφιακό Βήμα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.Βάσει της Απόφασης εντάσσονται εκατόν είκοσι πέντε (125) επιχειρηματικά σχέδια, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.783.026,85€.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση Ψηφιακό Βήμα, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

30/09/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 85 επενδυτικών σχεδίων. Με την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων ο αριθμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται ...

ΕΣΠΑ

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

30/09/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 6η Τροποποίηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00Για περισσότερες πληροφορίες ...

ΕΣΠΑ

7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

30/09/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε την 7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» λόγω ένταξης επιπλέον 39 Έργων/Πράξεων.Οι δικαιούχοι, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ...

ΕΣΠΑ

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

24/09/2019

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξέδωσε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 56 επενδυτικά σχέδια/πράξεις συνολικού Π/Υ 9.130.152,52€. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

12η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

23/09/2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσίευσε την 12η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον δεκαοκτώ (18) ερευνητικών έργων/πράξεων του Α' Κύκλου της Δράσης ενώ επιπλέον, απεντάσσονται 3 έργα για τα οποία ...