Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β’ Κύκλος» (1η Περίοδος Υποβολών).

27/03/2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β’ Κύκλος» (1η Περίοδος υποβολών). Ο κατάλογος περιλαμβάνει 1.201 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €31,285 εκ. Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να προσκομίσουν φυσικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Προσωρινός Πίνακας Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Αναπτυξιακού Νόμου

27/03/2018

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει συνολικά 24 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €28,127 εκ. Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης ανέρχεται σε €10,872 εκ., εκ ...

ΕΣΠΑ

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

26/03/2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 4η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η τροποποίηση περιλαμβάνει επιπλέον 293 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €7,074 εκ. Συνολικά οι ενταγμένες πράξεις μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 2.711. Από τις 24/03/2018 και για είκοσι ημερολογιακές ημέρες ...

ΕΣΠΑ

Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων για τη Δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους σε Νέες Αγορές»

26/03/2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε συμπληρωματικό προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων για τη Δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους σε Νέες Αγορές». Η απόφαση περιλαμβάνει 1.766 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού €92,323 εκ. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι ...

ΕΣΠΑ

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους σε Νέες Αγορές»

23/03/2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους σε Νέες Αγορές». Η τροποποίηση περιλαμβάνει επιπλέον 645 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €43,350 εκ. Συνολικά οι ενταγμένες πράξεις μέχρι σήμερα ανέρχονται σε ...

ΕΣΠΑ

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

23/03/2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών». Η τροποποίηση περιλαμβάνει επιπλέον 386 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €21,992 εκ. Συνολικά οι ενταγμένες πράξεις μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 1.390. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Οριστικός Πίνακας Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

23/03/2018

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.Ο οριστικός Πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει συνολικά 74 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €542,3 εκ. Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης ανέρχεται σε ...