Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 42 ημέρες πριν τη λήξη

LEADER 2014-2020 Νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας - Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

 Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από ολόκληρη την Π.Ε. Ευρυτανίας      (Δήμος Καρπενησίου και Δήμος Αγράφων) και την Π.Ε. Φθιώτιδας, εκτός του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και των Τ.Κ Παύλιανης – Τ.Κ Οίτης – Τ.Κ Σκαμνού και Τ.Κ Δάφνης του Δήμου Λαμιέων. Εξαιρείται επίσης από την περιοχή παρέμβασης η Δ.Ε. Λαμίας.

 

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €2,9 εκ.

 

 

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

40%-65%

Προθεσμία:

04/10/2019

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για όλες τις Υποδράσεις είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Τίτλος Υποδράσης

Περιγραφή

Επιλέξιμοι κλάδοι

19.2.2.2:

 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν

Δημόσια Δαπάνη: 300.000

 

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή

τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

•Ζυθοποιία

•Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

•Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

•Μονάδες πυρηνελαιουργείων

•Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωρηκευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης

•Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.

 Επεξεργασία καπνού

για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

 

19.2.2.3:

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 500.000

 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων του τουριστικού

κλάδου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και

του τουριστικού προϊόντος.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

19.2.2.4:

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη: 100.000

 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης και σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής θα ενισχυθούν:

 καινοτόμες πράξεις και επιχειρήσεις στους ανωτέρω τομείς που θα παράγουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα,

θα εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες, ή καινοτόμες διαδικασίες στην παραγωγή, νέες μεθόδους παρασκευής τελικών

προϊόντων ή μια νέα μέθοδο παροχής και διανομής, ή

 επενδυτικές προτάσεις που θα αφορούν στην υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων ή και υποδομών καθώς και

προμήθειας εξοπλισμού κατάλληλου για την προσβασιμότητα και δυνατότητα εργασίας ατόμων με αναπηρία καθώς

και δημιουργίας έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προσβάσιμου σε όλους, ή

 επενδύσεις με δικαιούχο ΑΜΕΑ ή υφιστάμενες επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους χωρίς αύξηση της δυναμικότητας

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

19.2.2.5:

Ενίσχυση  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 100.000

 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση ειδικών

κατηγοριών πληθυσμού: άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα

(ψυχικής διαταραχής, πρώην χρήστες ουσιών, θύματα βίας και κακοποίησης, κ.λπ.).

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε χώρους αθλητισμού – ευεξίας και δομές εξυπηρέτησης AMEA, κέντρα

δημιουργικής απασχόλησης, δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.λπ.

19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €120.000

 

Η υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος και σε εφαρμογή της

σχετικής νομοθεσίας συνάδουν απόλυτα με τον 1ο στρατηγικό στόχο του προγράμματος και μπορούν να

συμβάλουν στην επίτευξης των ειδικών στόχων όπως στην  ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας,

τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό της παραγωγικής βάσης της περιοχής καθώς και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγωγικού συστήματος της περιοχής

Οι μεταποιητικές μονάδες /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς κλίμακας σύμφωνα με το Ν.4912/15 που αφορά στην οικοτεχνία καθώς και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4235/14 & ΚΥΑ 543/17 και αφορούν στην αγροτική

εκμετάλλευση με ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας τα πέντε (5) στρέμματα

19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 1.200.000

 

Με την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι : Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία,

σαλιγκαροτροφία), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται

οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό

υλικό, ξηροί καρποί και ξύδι.

19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 250.000

 

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν δημιουργία νέων και στην επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προμήθεια του απαραίτητου

εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

19.2.3.4:

 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 100.000

 

Θα ενισχυθούν μονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται προϊόντα όπως : γούνα, δέρμα, μάρμαρο, προϊόντα

διατροφής, ξύλο, γυαλί, χαρτί, ύφασμα, χημικά παρασκευάσματα κ.λπ., όπως και επιχειρήσεις παραγωγής ειδών λαϊκής

τέχνης (χάλκινα, ξυλόγλυπτα, εργόχειρα, υφαντά, δέρμα, κεραμικά, επεξεργασία ημιπολύτιμων λίθων, κ.λπ.), καθώς και η

δημιουργία παραδοσιακών παντοπωλείων, το λιανικό εμπόριο (οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, αναμνηστικών ειδών

και ειδών λαϊκής τέχνης), επιχειρήσεις catering, κ.α.

Η υπο-δράση περιλαμβάνει αρχική επένδυση.

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

19.2.3.5:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 230.000

 

Οι επενδύσεις της υποδράσης αναμένεται να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης.

Παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ

 

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση

Ένταση Ενίσχυσης

19.2.2.2

40% (Κανονισμός 1407/2013)

19.2.2.3, 19.2.2.4., 19.2.2.5,

65% (Κανονισμός 1407/2013)

19.2.2.6

65% (άρθρο 19 Καν. 1305/13) ή 40% ( άρθρο 17 Καν. 1305/13) ανάλογα με την πράξη

19.2.3.1

40% (Κανονισμός 1305/2013) ή 65% (άρθρο 22 Καν. 651/14)

19.2.3.3, 19.2.3.4 & 19.2.3.5

65% (άρθρο 22 Καν. 651/14) ή 45% ( άρθρο 14 Καν. 651/14) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή.

 

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού
 

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση.

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 03/04/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 04/10/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

.

.

.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.