Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 7 ημέρες πριν τη λήξη

LEADER 2014-2020 Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα – Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στον Δήμο Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα  στο Νομό Θεσσαλονίκης.

 

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €2.745.000

 

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-100%

Προθεσμία:

30/08/2019

Δικαιούχοι

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Τίτλος Υποδράσης

Περιγραφή

Επιλέξιμοι κλάδοι

Δικαιούχοι

19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Δημόσια Δαπάνη: 50.000

 

Οι υποδράσεις αφορούν στη στήριξη ενεργειών κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων επίδειξης και ενημέρωσης και στις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών καθώς και επισκέψεις σε αυτές του  ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής παρέμβασης που απασχολείται στο γεωργικό και δασικό τομέα (μέλη συνεταιρισμών ή συνεργατικών σχημάτων, αγροτών, κ.ά), προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και πρακτικές για την επίλυση πιθανών προβλημάτων τους, να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

 

Οι ωφελούμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα.

 

Πολύ μικρές, Μικρές &   Μεσαίες Επιχειρήσεις

19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών

Περιοχών

Δημόσια Δαπάνη: 50.000

 

.

Πολύ μικρές, Μικρές &   Μεσαίες Επιχειρήσεις

19.2.2.2:

 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν

Δημόσια Δαπάνη: 350.000

 

Η υπο-δράση αφορά στην ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση ΜΜΕ μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν σε γραμμές παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος,

•Ζυθοποιία

•Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

•Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

•Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

•Μονάδες πυρηνελαιουργείων

•Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωρηκευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης

•Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.

 

Πολύ μικρές, Μικρές &   Μεσαίες Επιχειρήσεις

19.2.2.3:

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 200.000

 

Στο πλαίσιο της υπό-δράσης προβλέπεται η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

 

Ø  Φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών 

Ø  Νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η διοίκηση / διαχείριση ασκείται από γυναίκα ή από νέο ≤35 ετών

Ø  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με το Ν.4019/2011, ή Συνεταιρισμοί ή άλλα Συλλογικά σχήματα,

που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ενώ  ειδικά για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνιστά πολύ /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikri και /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikri επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

19.2.2.4:

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη: 200.000

 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ήδη υφιστάμενων) στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την 1η μεταποίηση (αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, είδη ζαχαροπλαστικής κλπ), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση, η ενίσχυση των οποίων μπορεί να συμβάλει στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.

Σε ότι αφορά στον τομέα της βιοτεχνίας, ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι επιλέξιμοι κλάδοι αφορούν:

•               στη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

•               στην κατασκευή ειδών ένδυσης, στην επεξεργασία δέρματος για την παραγωγή δερμάτινων ειδών,

•               στην παραγωγή προϊόντων από ξύλο και φελλό,

•               στην παραγωγή όλων των ειδών επίπλων και προϊόντων από χαρτί, όλων των ειδών χειροτεχνίας (κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, αντικείμενα από γυαλί, κεραμικά, πέτρα, μάρμαρο, κλπ),

•               στην παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων,

•               στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων,

•               στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες,

•               στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

•               και στη δημιουργία εκτυπώσεων και αναπαραγωγής.

Επιπλέον, στην υπο-δράση αυτή περιλαμβάνεται και η ενίσχυση εμπορικών επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα λιανικού εμπορίου που συμβάλουν στη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις ειδών διατροφής, ένδυσης, κατασκευών και χειροτεχνιών, σε επιχειρήσεις αξιοποίησης βιολογικών πρώτων υλών καθώς και σε επιχειρήσεις που αναβιώνουν τους παραδοσιακούς κλάδους της τοπικής οικονομίας. 

19.2.2.5:

Ενίσχυση  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 135.000

 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ήδη υφιστάμενων) που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής  στη στήριξη της τοπικής απασχόλησης και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

Στην υπο-δράση αυτή ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη:

•περιβαλλοντικών εφαρμογών (π.χ. υπηρεσίες ανακύκλωσης, απολύμανσης, απεντόμωσης, ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, δραστηριότητες δοκιμών και αναλύσεων), 

•αθλητικών δραστηριοτήτων (πχ. γήπεδα, κολυμβητήρια),

•εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. παιδικοί σταθμοί, κέντρα εκμάθησης χορών / ξένων γλωσσών),

•πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. θέατρο, ωδεία, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία)

•δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας (π.χ. δραστηριότητες υπηρεσιών, προβολής κινηματογραφικών ταινιών, , φωτογραφικές δραστηριότητες)

•προσωπικών υπηρεσιών (π.χ. κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και φυσικής ευεξίας, στεγνοκαθαριστήρια, κέντρα καθαρισμού κτιρίων)

•συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών (γεωπόνοι, λογιστές, μηχανικοί, διαφημιστικά γραφεία, κτηνιατρικές υπηρεσίες κλπ) με κύρια κατεύθυνση την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Για το είδος των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη  των κτιριακών εγκαταστάσεων, αφού η χρηματοδότηση θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην προμήθεια εξοπλισμού.

19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €100.000

 

Η υπο-δράση αφορά :

•στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό μεταποιητικών δραστηριοτήτων /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς κλίμακας αγροτικών προϊόντων,  οι οποίες ασκούνται στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής (εντός της αγροτικής εκμετάλλευσης ή αγροικίας) από τον επαγγελματία αγρότη και τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στον καταναλωτή,.

•στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων, των οποίων η διαφορά τους με τις απλές αγροτουριστικές μονάδες είναι ουσιώδης, καθώς τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα συνδέουν την πρωτογενή παραγωγή, την μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών.

Είναι κατά βάση οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και χώρο εστίασης ή παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης και παρακολούθησης της διαδικασίας παραγωγής ή της οικοτεχνικής μεταποίησης (εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, παρατήρηση άγριων ζώων, θηραμάτων και πτηνών, μεσογειακή διατροφή, διατροφή και πρόληψη της υγείας, γευσιγνωσία).

 

Ενέργεια 1 (Οικοτεχνίες): Φυσικά πρόσωπα παραγωγών πρωτογενών αγροτικών προϊόντων ή συνεργασία δύο ή περισσοτέρων παραγωγών υπό τις προϋποθέσεις της υπ. αριθμ. ΥΑ 4912/120862/5-11-2015.

 

Ενέργεια 2 (Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα): Δικαιούχοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄), σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  ΚΥΑ 543/34450/2017.

19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 700.000

 

Η υπο-δράση αφορά στην ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης με τελικό παραγόμενο γεωργικό με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Προτεραιότητα θα δοθεί στους τομείς:

 

•δημητριακών,

•οπωροκηπευτικών,

•οίνου,

•κρέατος,

•αυγών-πουλερικών

•και γάλακτος,

Πολύ μικρές, Μικρές &   Μεσαίες Επιχειρήσεις

19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 380.000

 

Στο πλαίσιο της υπό-δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολύ μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.3.4:

 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 200.000

 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ήδη υφιστάμενων) στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την 1η μεταποίηση (αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, είδη ζαχαροπλαστικής κλπ), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση, η ενίσχυση των οποίων μπορεί να συμβάλει στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.

Σε ότι αφορά στον τομέα της βιοτεχνίας, ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι επιλέξιμοι κλάδοι αφορούν:

•στη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

•στην κατασκευή ειδών ένδυσης, στην επεξεργασία δέρματος για την παραγωγή δερμάτινων ειδών,

•στην παραγωγή προϊόντων από ξύλο και φελλό,

•στην παραγωγή όλων των ειδών επίπλων και προϊόντων από χαρτί, όλων των ειδών χειροτεχνίας (κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, αντικείμενα από γυαλί, κεραμικά, πέτρα, μάρμαρο, κλπ),

•στην παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων,

•στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων,

•στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες,

•στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

• και στη δημιουργία εκτυπώσεων και αναπαραγωγής.

Επιπλέον, στην υπο-δράση αυτή περιλαμβάνεται και η ενίσχυση εμπορικών επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα λιανικού εμπορίου που συμβάλουν στη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

19.2.3.5:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 200.000

 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ήδη υφιστάμενων) που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής  στη στήριξη της τοπικής απασχόλησης και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

Στην υπο-δράση αυτή ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη:

•περιβαλλοντικών εφαρμογών (π.χ. υπηρεσίες ανακύκλωσης, απολύμανσης, απεντόμωσης, ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων), 

•αθλητικών δραστηριοτήτων (πχ. γήπεδα, κολυμβητήρια),

•εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. παιδικοί σταθμοί, κέντρα εκμάθησης χορών / ξένων γλωσσών),

•πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. θέατρο, ωδεία, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία)

•δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας (π.χ. δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, προβολής κινηματογραφικών ταινιών, οργανωμένων γραφείων ταξιδιών, φωτογραφικές δραστηριότητες)

•προσωπικών υπηρεσιών (π.χ. κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και φυσικής ευεξίας, στεγνοκαθαριστήρια, κέντρα καθαρισμού κτιρίων)

•συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών (γεωπόνοι, λογιστές, μηχανικοί, διαφημιστικά γραφεία, κτηνιατρικές υπηρεσίες κλπ) με κύρια κατεύθυνση την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αφού η χρηματοδότηση θα αφορά αποκλειστικά στη προμήθεια εξοπλισμού.

19.2.7.2:  Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των

τροφίμων και της δασοπονίας

Δημόσια Δαπάνη: €120.000

 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας, την προσαρμογή «παλιών» προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών σε νέες γεωγραφικές/περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και την υλοποίηση πιλοτικών έργων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Ενδεικτικά έργα:

•Παραγωγή ειδικών τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες ή υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται στο συνολικό πληθυσμό

•Παραγωγή «λειτουργικών» τροφίμων που είναι εμπλουτισμένα με ευεργετικές, για την ανθρώπινη υγεία,

•Τρόφιμα και νέα υλικά και τεχνολογίες συσκευασίας, που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους

•Παραγωγή τροφίμων με περιβαλλοντικά φιλικές επεξεργασίες, διαχείριση νερού και ενέργειας

•Προηγμένα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργατικό σχήμα μεταξύ 2 τουλάχιστον Φορέων (όπως. γεωργοί, ερευνητές, πανεπιστήμια, σύμβουλοι, επιχειρήσεις, ή άλλους φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις  και ΜΚΟ) που διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Το συνεργατικό σχήμα μπορεί να έχει:

I.              νομική υπόσταση (Νομικό Πρόσωπο)

II.             ή να ορίζεται από συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας που θα καθορίζει τη μορφή και λειτουργία του

ΠΡΟΣΟΧΗ:

I.Η Υποδράση 19.2.7.7 αφορά αποκλειστικά γεωργούς και μεταποιητές

19.2.7.7:

 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

Δημόσια Δαπάνη: 70.000

 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία διαφόρων «σχημάτων συνεργασίας» (κάθετης και οριζόντιας), μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού, με σκοπό τη διάθεση προϊόντων διατροφής απευθείας στους καταναλωτές. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

•Τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού για εναλλακτικούς τρόπους διανομής τροφίμων (Ενέργεια 1)

•Τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορές παραγωγών-Farmers’ Markets), κυρίως για διάθεση βιολογικών (Ενέργεια 2).

Επίσης περιλαμβάνει και ενέργειες προώθησης για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς την ύπαρξη των βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών καθώς και των πλεονεκτημάτων που έχουν ως τρόπος διάθεσης

 

19.2.7.8:

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα & τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς & της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

Δημόσια Δαπάνη: 70.000

 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει τη στήριξη συνεργασιών για την ανάληψη κοινής δράσης με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και για κοινές προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικά έργα και αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεργασιών και την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου με σκοπό την προώθηση ενεργειών οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 

 

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση

Ένταση Ενίσχυσης

19.2.1.1, 19.2.1.2

100%

19.2.2.2

50%

19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5,

65%

19.2.2.6

65% (άρθρο 19 Καν. 1305/13) ή 50% ( άρθρο 17 Καν. 1305/13) ανάλογα με την πράξη

19.2.3.1

50%

19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5

65% (άρθρο 22 Καν. 651/14) ή 55% ( άρθρο 14 Καν. 651/14) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης

19.2.7.2, 19.2.7.7, 19.2.7.8

65%

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων εκτός της Υποδράσης 19.2.1.1

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού
 

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών (όλων των Υποδράσεων πλην της 19.2.1.1), υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση

 

Eπιλέξιμες Δαπάνες για τις Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2

 • Δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης,

 

 • Οδοιπορικά, δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των Υποδράσεων αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.

 

 

 

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 27/03/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 30/08/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.