Είστε εδώ

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

ΕΣΠΑ

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Απομένουν: 65 ημέρες πριν την λήξη

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Στόχος της δράσης «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, οι συνεργατικοί σχηματισμοί θα πρέπει να συνδέονται με τους κάτωθι τομείς

 • Οικονομία των αναγκών
 • Γαλάζια Οικονομία
 • Δημιουργική Οικονομία

Ύψος Επένδυσης:
€300.000 - €1.200.000
Επιδότηση:
Έως 55%
Προθεσμία:
19/09/2019
 

Δικαιούχοι

«Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα/ που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά τον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής.

Για τους Δικαιούχους, νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες τους για το υποβληθέν έργο, στην Περιφέρεια Αττικής
 • να έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν στο συνεργατικό σχηματισμό ως μέλη και οι οποίες κατά 50% κατ’ ελάχιστον να δραστηριοποιούνται με ΚΑΔ όπως ορίζονται στην Προκήρυξη
 • να λειτουργούν με βάση καταστατικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης ή να λειτουργήσουν βάσει μνημονίου συνεργασίας φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, το οποίο εκπληρεί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης
 • να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της πρότασης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα αποκτήσουν νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσουν και αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ορισμός προβληματικών » της παρούσας πρόσκλησης,
 • να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης.

Τα ανεξάρτητα μέρη - εταίροι τα οποία δύνανται να αποτελούν συντονιστές φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

1.     Επιχειρήσεις: υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

2.     Λοιποί φορείς: επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 300.000,00€ έως 1.200.000,00€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κ.Δ.1. Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Έως €100.000

Κ.Δ.2. Δαπάνες καινούριου εξοπλισμού

Έως 30%

Κ.Δ.3. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού

Έως 40%

Κ.Δ.4. Δαπάνες προσωπικού

Έως 40%

Κ.Δ.5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Έως 25%

 

 

Η ένταση της ενίσχυσης προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Είδος Ενίσχυσης

Ένταση Ενίσχυσης

Ενισχύσεις για την κατασκευή ή την αναβάθμιση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού)

Έως 55%

Ενισχύσεις λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών

Έως 50%

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

1

Επενδυτικές δαπάνες

Α)

Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

 

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού – αερισμού

 

Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας που σχετίζονται με την κτιριακή υποδομή

 

Κατασκευές, διαμόρφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ

Β)

Δαπάνες καινούριου εξοπλισμού

 

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εξοπλισμού χώρων διοίκησης, χώρων κατάρτισης - εκπαίδευσης - επίδειξης, χώρων θερμοκοιτίδων, χώρων διασκέψεων και οργανώσεων εκδηλώσεων

 

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού

 

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση συστημάτων τηλεπικοινωνίας

 

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων δικτύωσης

Γ)

Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως: διπλώματα ευρεσυτεχνίας, άδειες παραγωγής κι εκμετάλλευσης (licenses), σήματα, μέθοδοι (know – how), πρότυπα, σχέδια

 

Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώματα

2

Λειτουργικές δαπάνες

Α)

Δαπάνες προσωπικού της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με σύναψη σχετικών συμβάσεων στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το έργο

Β)

Πρόσθετα έξοδα και λοιπές λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες

 

Δαπάνες μετακίνησης

 

Δαπάνες δημοσιότητας

 

Δαπάνες προσαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών για ΑμεΑ

 

Δαπάνες διαχερίσης των εγκαταστάσεων και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 09/10/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 19/09/2019.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›