Είστε εδώ

Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΣΠΑ

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Απομένουν: 21 ημέρες πριν την λήξη

Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στόχος της δράσης «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .

Ύψος Επένδυσης:
€100.000-€600.000
Επιδότηση:
Έως 45%
Προθεσμία:
14/06/2019
 

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση, που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

  • Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ της πρόσκλησης.
  • Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 100.000€ έως 600.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει έως 45% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Η συνολική δημόσια δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε €52εκ

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

  • Μηχανήματα - Εξοπλισμός
  • Λογισμικά
  • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 12/3/2019, με καταληκτική ημερομηνία στις 14/6/2019.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›