Είστε εδώ

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΣΠΑ

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Απομένουν: 21 ημέρες πριν την λήξη

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στόχος της δράσης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €12 εκ.

Ύψος Επένδυσης:
€30.000-€100.000
Επιδότηση:
50%
Προθεσμία:
14/06/2019
 

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης (ήτοι 22/02/2019)
  • να απασχολούν τουλάχιστον 2 εργαζομένους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000€ έως 100.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

2.1

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

 

2.2

Μεταφορικά μέσα

  • επαγγελματικής χρήσης
  • μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

Έως 15.000 ευρώ

(συνολική επιλέξιμη δαπάνη)

οι δαπάνες που αφορούν σε

δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα

αμοιβών εκτελωνιστή και

εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι

επιλέξιμες.

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3

Λογισμικά

 

3.1

Λογισμικό

 

3.2

Ιστοσελίδα

Έως 2.500 ευρώ

3.3

E-shop

Έως 4.000 ευρώ

4

Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών

(εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να

εκδοθεί άδεια λειτουργίας)

Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό

5

Υπηρεσίες Συμβούλων

Έως 4.000 ευρώ

6

Συμμετοχή σε εκθέσεις

 

6.1

Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού

Έως 3.000 ευρώ/έκθεση

6.2

Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού

Έως 6.000 ευρώ/έκθεση

 
 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 12/3/2019, με καταληκτική ημερομηνία στις 14/6/2019.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, δε μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›