Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Όροι & Προϋποθέσεις

H Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς») διατηρεί τον παρόντα δικτυακό τόπο (www.360funding.gr) για προσωπική σας ενημέρωση, πληροφόρηση, επικοινωνία και δικτύωση. Η περιήγηση στο δικτυακό τόπο γίνεται χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση. Ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι καθαρά ενημερωτικός και σε καμία περίπτωση ρόλος διαχειριστή προγραμμάτων ή συμβούλου. Η μεταφόρτωση του υλικού που περιέχεται στον δικτυακό τόπο επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε προς τις δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις λοιπές δηλώσεις κατοχύρωσης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει το υλικό. Απαγορεύεται αυστηρά η διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, αναφορά ή χρήση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου, περιλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ήχων και των βίντεο, για δημόσια χρήση ή για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και η χρήση του δικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστικήσας ευθύνη και υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι καιΠροϋποθέσεις») και σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Με την πρόσβασή σαςκαι την περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο συναινείτε άνευ περιορισμών ή επιφυλάξεωνστους ακόλουθους Όρους και στις Προϋποθέσεις:

1. Ολόκληρο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου προστατεύεται από δικαιώματαπνευματικής ιδιοκτησίας και/ή εμπορικού σήματος του εκάστοτε δικαιούχου και δενμπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπουν οι παρόντεςΌροι και Προϋποθέσεις χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Τράπεζας Πειραιώς. ΗΤράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται ούτε δεσμεύεται ότι με την περιήγησή σας στο υλικό τουδικτυακού τόπου δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα τρίτων μερών που δεν ανήκουν ή δενείναι συνδεδεμένα με την Τράπεζα Πειραιώς.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο δικτυακό τόπο δεν αποτελούν απόψεις ούτεεκφράζουν θέσεις της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς καταβάλλει κάθε εύλογηπροσπάθεια ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι ακριβείς και επίκαιρες, ωστόσο δενεγγυάται ούτε δεσμεύεται για την ακρίβεια και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόνλάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Αναφορές σε οποιαδήποτεεπιχείρηση, φορέα, οργανισμό, εμπορικό προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία και σχετικέςπληροφορίες δεν συνιστούν κατ’ ουδένα τρόπο αποδοχή, επιδοκιμασία, έγκριση ή σύστασηεκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς και δεν δύνανται να εκληφθούν και ερμηνευθούν ωςτέτοιες. Η Τράπεζα Πειραιώς, τα προβαλλόμενα μέλη του δικτυακού τόπου και κάθε άλλομέρος μετέχον στη δημιουργία, παραγωγή ή παροχή του δικτυακού τόπου δεν φέρειουδεμία ευθύνη για συμβουλές που τυχόν σας παρέχει. Ουδεμία επίσης ευθύνη φέρει γιατυχόν ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που είναι αποτέλεσμα της προσπέλασης ή χρήσης τουδικτυακού τόπου, αρνείται δε οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες ή ιούς που τυχόνπροσβάλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλα αντικείμενα εξαιτίας τηςπροσπέλασης, χρήσης ή περιήγησης στον δικτυακό τόπο ή εξαιτίας της μεταφόρτωσηςυλικού, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ήχωντου δικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχεται χωρίς κανενόςείδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

3. Τυχόν κοινοποιήσεις ή υλικό που μεταδίδεται στον δικτυακό τόπο με οποιονδήποτετρόπο, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πληροφοριών, ερωτήσεων, σχολίων,υποδείξεων κλπ., τυγχάνουν μεταχείρισης ως μη απόρρητα και μη υποκείμενα σεδικαιώματα ιδιοκτησίας. Ο,οτιδήποτε μεταδίδεται ή δημοσιεύετε μπορεί να χρησιμοποιείταιαπό την Τράπεζα Πειραιώς ή από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις γιαοποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων για αναπαραγωγή, κοινοποίηση, μετάδοση,δημοσίευση, εκπομπή και ανάρτηση. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμανα χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε σκοπό ιδέες, επινοήσεις, τεχνογνωσίες ή τεχνικές πουπεριέχονται στις κοινοποιήσεις που αποστέλλετε στον δικτυακό τόπο, μεταξύ άλλων γιαανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων με τη χρήση τέτοιων πληροφοριών.

4. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε θέση να αφαιρέσει, κατά την απόλυτη διακριτική τηςευχέρεια, οποιοδήποτε περιεχόμενο από τον δικτυακό τόπο.

5. Καθένα από τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα«εμπορικά σήματα») που περιέχεται στον δικτυακό τόπο είναι καταχωρημένο σήμα τηςΤράπεζας Πειραιώς και/ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και/ή του εκάστοτε τρίτουδικαιούχου (προβαλλόμενη εταιρεία/φορέας/οργανισμός κλπ). Κανένα από ταπεριεχόμενα του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να εκληφθεί ως παραχώρηση, ούτε σιωπηρή,άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος περιέχεται στον δικτυακότόπο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, έγγραφη άδεια της Τράπεζας Πειραιώς ή του εκάστοτεδικαιούχου. Η χρήση των εμπορικών σημάτων ή των λοιπών περιεχομένων του δικτυακούτόπου με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπουν οι παρόντες Όροι καιΠροϋποθέσεις απαγορεύεται αυστηρά. Δηλώνεται ότι σε περίπτωση παραβίασης τωνδικαιωμάτων επί σημάτων και/ή πνευματικής ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς από εσάςή από τρίτα μέρη, η Τράπεζα επιφυλάσσεται δια του παρόντος παντός σχετικούδικαιώματός της.

6. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπει ο παρών δικτυακός τόπος δεν έχουνελεγχθεί από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενοσελίδων που δεν περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή για το περιεχόμενο άλλωνδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο παρών δικτυακός τόπος. Η σύνδεσή σας σεσελίδες εκτός του δικτυακού τόπου ή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται (αποκλειστικά)με δική σας ευθύνη. Η παρεχόμενη δυνατότητα διόδευσης (παραπομπή) σε δικτυακούςτόπους τρίτων δεν συνιστά κατά κανένα τρόπο αποδοχή, επιδοκιμασία ή έγκριση τουπεριεχομένου τους εκ μέρους της Τράπεζας, ούτε δύναται να εκληφθεί και ερμηνευθεί ωςτέτοια.

7. Μέσω της ιστοσελίδας www.360funding.gr σας παρέχεται η δυνατότητα ναδημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό. Για την δημιουργία του προσωπικού σαςλογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή σας με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικήςαίτησης εγγραφής. Μεταξύ των στοιχείων που οφείλετε να δηλώσετε κατά τη δημιουργίατου προσωπικού σας λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικούταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικούταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική σας και υπό τονπλήρη έλεγχό σας. Κατά την δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού θα σαςζητηθεί να καταγράψετε τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε. Ο κωδικός πρόσβασηςείναι προσωπικός και δεν πρέπει να γνωστοποιείται σε οποιονδήποτε τρίτο. Είσθεαποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση τηςδιεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που έχετεεπιλέξει και υποχρεούστε να ειδοποιείτε άμεσα την Τράπεζα Πειραιώς για κάθε μηεξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα Πειραιώς δεν ευθύνεται έναντιυμών για οποιαδήποτε ζημία σας.

Μέσω του προσωπικού λογαριασμού έχετε τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να έχετεπρόσβαση σε εξειδικευμένους ενημερωτικούς οδηγούς και e-books.

8. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε, τα οποία πρέπει ναείναι αληθή και ακριβή. Η Τράπεζα Πειραιώς σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουνδηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή σας και σε μεταγενέστεροχρόνο.

9. Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχεισυμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

10. [ Για φυσικά πρόσωπα / ατομικές επιχειρήσεις ]:

Δια των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων αποδέχεσθε ότι τα δεδομένα σας προσωπικούχαρακτήρα που θα καταχωρήσετε στον δικτυακό τόπο www.360funding.gr και γενικώς ταπροσωπικά σας δεδομένα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για τονσκοπό λειτουργίας του δικτυακού τόπου www.360funding.gr θα αποτελέσουν αντικείμενοεπεξεργασίας από την Τράπεζα, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικόέντυπο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», το οποίοείναι αναρτημένο http://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/gdpr, του οποίου δηλώνετε ότιλάβατε γνώση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων καιΠροϋποθέσεων.

11. η Τράπεζα θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, που θα καταχωρήσετε στονδικτυακό τόπο www.360funding.gr για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απότη διαγραφή σας από τον ως άνω δικτυακό τόπο.

12. Αναγνωρίζετε ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πουπαρέχονται στον δικτυακό τόπο www.360funding.gr είναι απαραίτητα για την υποστήριξηυφιστάμενης ή μελλοντικής συναλλακτικής σας σχέσης με την Τράπεζα Πειραιώς.

13. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύναται να αναθεωρηθούν/ τροποποιηθούνοποτεδήποτε από την Τράπεζα Πειραιώς χωρίς προειδοποίηση. Σημειώνεται ότι οιτροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς και επομένως οφείλετε να επισκέπτεστετακτικά την παρούσα σελίδα ώστε να ενημερώνεστε για τους εν ισχύ Όρους καιΠροϋποθέσεις από τους οποίους δεσμεύεστε, καθώς με τη χρήση του δικτυακού τόπου εκμέρους σας τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχτεί.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.