Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

04/03/2019

Σχέδια Βελτίωσης: Ο δρόμος για την υλοποίηση χωρίς εμπόδια

Αλέξανδρος Παργινός, Τράπεζα Πειραιώς, Διέυθυνση Αγροτικής Τραπεζικής

Η ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχει στόχο να βοηθά τις αγροτικές περιοχές να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις αποκαλούμενη και «δεύτερος πυλώνας» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το Υπομέτρο 4.1 με τις δράσεις:

·         4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

·         4.1.3  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Ελλάδας, γνωστότερες και ως Σχέδια Βελτίωσης.

Σε αρκετές περιπτώσεις το ευχάριστο νέο της ένταξης ενός παραγωγού σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μετατρέπεται σε άγχος και προβληματισμό. Κυρίως σε ότι αφορά την υλοποίηση των επενδύσεων εντός της καταληκτικής ημερομηνίας και την εξεύρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων  για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, η επιλογή της μη αποδοχής της ατομικής απόφασης επιλέγεται ως λύση. Σε άλλες περιπτώσεις υλοποιείται μόνο ένα τμήμα της επένδυσης με αποτέλεσμα να χρειάζεται να κατατεθούν τροποποιήσεις του επενδυτικού σχεδίου, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της καταβολής της επιχορήγησης καθώς και τον κίνδυνο της απένταξης από το πρόγραμμα.  

Ο προγραμματισμός και η δημιουργία χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών είναι πολύτιμα εργαλεία για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου.

Επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, είναι σημαντικό οι επενδύσεις που έχουν κατατεθεί στη πρόταση να είναι ορθολογικές και αναγκαίες για την αγροτική μας εκμετάλλευση. Επενδύσεις που πρέπει να γίνουν και που θα συμβάλουν στη βελτίωση της εκμετάλλευσης είτε μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής είτε μέσω της δημιουργίας καλύτερων και ανταγωνιστικών προϊόντων. Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, που έχουν επιλεγεί να γίνουν στη λογική «αφού υπάρχει το πρόγραμμα και η επιχορήγηση ας το κάνω», χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη, κατά μεγάλο ποσοστό στο τέλος δεν υλοποιούνται, με αποτέλεσμα να μην απορροφούνται στο σύνολο τους οι Κοινοτικοί Πόροι, να υπάρχουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των δράσεων και με άλλες παράπλευρες επιπτώσεις στην οικονομία γενικότερα.

Ας δούμε όμως μερικά σημεία που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή

Καταγραφή των αναγκαίων κεφαλαίων.

Αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαιαπου θα χρειασθούν για την επένδυση συνολικά. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε μερικά βασικά στοιχεία.

·         Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να είναι μέρος των ποσών που χρειαζόμαστε ως κεφάλαιο κίνησης  για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εκμετάλλευσης θεωρώντας ότι θα αναπληρωθούν με την καταβολή της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη τραπεζικού δανεισμού θα πρέπει έγκαιρα να έχουμε υποβάλει το αίτημα έτσι ώστε να έχουμε την απαιτούμενη ρευστότητα και να υλοποιήσουμε ταχύτερα το έργο.

·         Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να υποβάλουμε έγκαιρα αίτηση στη Δ.Ο.Υ. που ανήκουμε,  για απαλλαγή ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών,  για όσες δαπάνες εμπίπτουν στην απαλλαγή.

 

 

Έγκαιρος προγραμματισμός των τυχόν κτηριακών κατασκευών

Σε περίπτωση που στο σχέδιο υπάρχουν και δαπάνες για κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων π.χ. στάβλοι, αποθήκες, θερμοκήπια κ.λπ. θα πρέπει να φροντίσουμε έγκαιρα για την κατάθεση των απαραίτητων αδειών.

Να προγραμματίσουμε τις εργασίες κατασκευής των κτηριακών λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τον απαιτούμενο χρόνο κατασκευής τους και την χρονική περίοδο έναρξης των εργασιών.

 

Τήρηση των προδιαγραφών που έχουμε υποβάλει κυρίως στα κτηριακά

Σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις να τηρούμε τα σχέδια που έχουμε υποβάλει στην πρότασή μας, σε ότι αφορά τα τετραγωνικά, τον τρόπο κατασκευής, τα υλικά κ.λπ.

Οι δαπάνες των εργατικών, προκειμένου να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με εργόσημα ή να έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα οικοδομικά ένσημα. Μία λύση θα μπορούσε να είναι να συμφωνήσουμε με έναν κατασκευαστή, και να συντάξουμε ένα εργολαβικό συμφωνητικό που θα κατατεθεί και στην εφορία. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση για την αμοιβή και τα ένσημα των εργατών την έχει ο κατασκευαστής ο οποίος θα μας εκδώσει ένα τιμολόγιο με το συνολικό συμφωνηθέν κόστος. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρουμε τα ποσά των σταδιακών χρηματικών καταβολών  και τον χρόνο πληρωμής καθώς και τον χρόνο παράδοσης του έργου.

Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης των σταδιακών αιτημάτων πληρωμής

Εάν μπορούμε να εκτελέσουμε το έργο σε 2-3 στάδια που το καθένα να είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% θα μπορούμε να καταθέτουμε αιτήσεις πληρωμής της ενίσχυσης του τμήματος που έχουμε ολοκληρώσει.

Ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εξόφλησης των τιμολογίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 της Υπουργικής Απόφασης του πλαισίου εφαρμογής, η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής νομοθεσίας και μπορεί να γίνει με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών του δικαιούχου και του προμηθευτή εντός της ίδιας τράπεζας ή έμβασμα ανάμεσα σε λογαριασμούς διαφορετικών τραπεζών. Η πιστοποίηση της εξόφλησης γίνεται με την υποβολή της απόδειξης είσπραξης ή της εξοφλητικής βεβαίωσης του προμηθευτή, η οποία αποτελεί το παραστατικό εξόφλησης. Η ένδειξη «εξοφλήθη» πάνω στα τιμολόγια δεν τεκμηριώνει εξόφληση και δεν αντικαθιστά την εξοφλητική απόδειξη.

Να μην παρεκκλίνουμε από τίς αρχικές δαπάνες του σχεδίου.

Να υλοποιούμε το επενδυτικό σχέδιο που έχουμε καταθέσει, χωρίς ουσιώδεις παρεκκλίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουμε να υποβάλλουμε αίτηση τροποποίησης με πιθανή συνέπεια να βρεθούμε εκτός του αρχικού μας χρονοδιαγράμματος.

 

Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με την αποδοχή της απόφασης ένταξης αναλαμβάνουμε και κάποιες μακροχρόνιες υποχρεώσεις όπως:

  • Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να υποβάλουμε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατ΄ έτος.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να διατηρούμε την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης όχι μικρότερη των €8.000.
  • Κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρούμε την τυπική απόδοση σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την τυπική απόδοση που έχει δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση.
  • Να παραμείνουμε τον τόπο μόνιμης κατοικίας μας.

 

Τις ενέργειες των αγροτών για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους υποστηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία από τις αρχές του έτους υλοποιεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, για την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά των γεωργικών μηχανημάτων και τη χρηματοδότηση των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η χρηματοδότηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (γεωργικοί ελκυστήρες και παρελκόμενα), τόσο στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 2014-2020 (καλύπτει την αγορά μόνο των νέων μηχανημάτων) όσο και εκτός (καλύπτει αγορά νέων ή μεταχειρισμένων).

Η χρηματοδότηση γίνεται με ευνοϊκούς όρους, αλλά και σημαντικά πλεονεκτήματα για τους χρηματοδοτούμενους, όπως η προσαρμογή του πλάνου αποπληρωμής στη δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεων και η περιοδικότητα των ταμειακών ροών τους με την προσαρμογή των δόσεων αποπληρωμής σε μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προετοιμάσει τις υποδομές της και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, την εγγυητική επιστολή για τη λήψη της προκαταβολής και το δάνειο έναντι επιχορήγησης για τη συνολική κάλυψη των αναγκών, που προκύπτουν στο πλαίσιο της υλοποίησης επενδύσεων μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης.

Τα παραπάνω πιστοποιούν τη σταθερή βούληση της Τράπεζα Πειραιώς για την υποστήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον αγροτικό τομέα της οικονομίας.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.