Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

03/05/2021

Έναρξη υποβολών για το Πρόγραμμα Γέφυρα II- Επιδότηση Δόσεων Επιχειρηματικών Δανείων

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται:

  • Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών
  • Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών

τα οποία έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του Covid 19 με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

  • Χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους
  • Έχει ανασταλεί η λειτουργία τους
  • Έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα .
  • Δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
  • Έχουν εντάξει εργαζομένους τους στις ρυθμίσεις της υπ. αρ. οικ.23103/478/2020 (Β’ 2274) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μηχανισμός «Συνεργασία») μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της αίτησης

και

  • τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με το αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α ή από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISnet μέσω ειδικής πλατφόρμας στη σελίδα του προγράμματος www.keyd.gov.gr ή http://ofeiles.gov.gr με κωδικούς Taxis μέχρι τις 31/05/2021.


E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.