Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

05/10/2020

«Ανακοίνωση Β' κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με αύξηση προϋπολογισμού»

Ανακοινώθηκε ο Β' κύκλος για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, με την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των δύο κύκλων του Ταμείου ανέρχονται πλέον σε 1,78 δισ ευρώ.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Β' κύκλο του Ταμείου θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Μέσω του Ταμείου θα αποδοθούν εγγυημένα δάνεια κεφάλαια κίνησης προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Σημειώνεται ότι στον Β' κύκλο, στόχος είναι το 75-90% των νέων δανείων να δοθεί αποκλειστικά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από τη πανδημία.

Υπολογίζεται ότι το σύνολο των δανείων που θα δοθούν αθροιστικά και με τους δύο κύκλους έως το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.