Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 23 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 2 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» είναι να ενισχυθούν νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000-€60.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

23/10/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 71 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-220

Στόχος της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία είναι η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών.Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της ...

Ύψος Επένδυσης

€15.000-€280.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

31/12/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 37 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ, στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Στόχος της Δράσης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ...

Ύψος Επένδυσης

€20.000-€1.000.000

Επιδότηση:

Έως 65%

Προθεσμία:

27/11/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 5 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€10.000.000

Επιδότηση:

€5.000 - €40.000

Προθεσμία:

26/10/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 51 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.Συνολική ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000-€330.000

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

11/12/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 11 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Πελοπόννησο, στο πλαίσιο του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€30.000.000

Επιδότηση:

€5.000 - €40.000

Προθεσμία:

01/11/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 12 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Στερεά Ελλάδα στο πλαίσιο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€10.000.000

Επιδότηση:

€4.000 - €40.000

Προθεσμία:

02/11/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 12 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κρήτη, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€50.000.000

Επιδότηση:

€3.000 - €40.000

Προθεσμία:

02/11/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 9 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€30.000.000

Επιδότηση:

€5.000 - €50.000

Προθεσμία:

30/10/2020