Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 85 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης, σε τομείς της RIS3

Στόχος της δράσης «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete» είναι η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ύψος Επένδυσης

Έως €400.000

Επιδότηση:

Έως 80%

Προθεσμία:

28/02/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας», είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ...

Ύψος Επένδυσης

έως €500.000

Επιδότηση:

25% - 100%

Προθεσμία:

30/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στοχεύει στην προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Ύψος Επένδυσης

€30.000 - €300.000

Επιδότηση:

50%-60%

Προθεσμία:

01/10/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

Στόχος των Μέτρων 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και 4.2.4 – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας και ιδίως των ΜΜΕ.

Ύψος Επένδυσης

€20.000 - €5 εκ.

Επιδότηση:

30% - 100%

Προθεσμία:

23/03/2018

  • Αναμενόμενο Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

Η Δράση «Αναβάθμιση Εταιρειών Franchisingαφορά στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise, για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών. Στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, η μείωση ...

Ύψος Επένδυσης

€30.000-€200.000

Επιδότηση:

40%-50%

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Στόχος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσω της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία.

Ύψος Επένδυσης

€200.000 - 2 εκ.

Επιδότηση:

25% - 100%

Προθεσμία:

15/06/2017

  • Αναμενόμενο Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων

Μέσω της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» θα ενισχυθεί η ίδρυση και λειτουργίαΕνεργειακών Κοινοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα και παρέχοντας δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ΑΆ & ΒΆ βαθμού), καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:στην ...

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Στόχος της δράσης «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στη ...

Ύψος Επένδυσης

€300.000 - €1.200.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

29/11/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Επενδύω στη Θεσσαλία

Στόχος της Δράσης «Επενδύω στη Θεσσαλία» είναι η ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.Στο πλαίσιο της Δράσης επενδυτική πρόταση ...

Ύψος Επένδυσης

€50.000-€400.000

Επιδότηση:

60% ή 70%

Προθεσμία:

29/11/2019