Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 77 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης, σε τομείς της RIS3

Στόχος της δράσης «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete» είναι η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ύψος Επένδυσης

Έως €400.000

Επιδότηση:

Έως 80%

Προθεσμία:

28/02/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας», είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ...

Ύψος Επένδυσης

έως €500.000

Επιδότηση:

25% - 100%

Προθεσμία:

30/11/2017

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ II»

Σκοπός είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μέσω χαμηλότοκων χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση μεταξύ του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της Τράπεζας Πειραιώς (σε αναλογία 1:1,5). Δηλαδή το 60% των κεφαλαίων προέρχεται από την Τράπεζα και ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000 - €1.500.000

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στοχεύει στην προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Ύψος Επένδυσης

€30.000 - €300.000

Επιδότηση:

50%-60%

Προθεσμία:

01/10/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

Στόχος των Μέτρων 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και 4.2.4 – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας και ιδίως των ΜΜΕ.

Ύψος Επένδυσης

€20.000 - €5 εκ.

Επιδότηση:

30% - 100%

Προθεσμία:

23/03/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Στόχος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσω της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία.

Ύψος Επένδυσης

€200.000 - 2 εκ.

Επιδότηση:

25% - 100%

Προθεσμία:

15/06/2017

  • Αναμενόμενο Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

Η Δράση «Αναβάθμιση Εταιρειών Franchisingαφορά στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise, για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών. Στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, η μείωση ...

Ύψος Επένδυσης

€30.000-€200.000

Επιδότηση:

40%-50%

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3» είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντωνή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Οι επιλέξιμοι τομείς είναι ο τομέας της αγροδιατροφής και ο τομέας του μετάλλου (εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του κλάδου του χάλυβα), που περιλαμβάνονται ...

Ύψος Επένδυσης

€50.000- €1.500.000

Επιδότηση:

25%-80%

Προθεσμία:

31/10/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Α’ Κύκλος

Το Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους ή και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και έχει ως σκοπό την στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ύψος Επένδυσης

€15.000-60.000

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

24/05/2016