Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα

Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS. Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.


Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
ii. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
iii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
iv. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
■ Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).


Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) ανά κατηγορία ως ακολούθως:

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

-       την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) του αμέσως ανωτέρω πίνακα,

-       την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως θα αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.α/α

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση

ενίσχυσης

Κατηγορία 1

€150,00

€150,00

100%

Κατηγορία 2

Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00

Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00

90%

Κατηγορία 3

€300,00

€300,00

100%

Κατηγορία 4

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ *

€112,50

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00

90%

Κατηγορία 5

Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

100%

Κατηγορία 6

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς

αντικατάσταση * €150,00

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς

αντικατάσταση * €150,00

100%

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:

 

α/α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΩ ΟΡΙΟ

Κατηγορία 1

Αντικατάσταση EFT/POS

Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων

προδιαγραφών μέχρι 3 έτη

2 ανά επιχείρηση

Κατηγορία 2

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης

και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει

Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής

(τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή.

Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van)

Έως τον αριθμό των

καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης

Κατηγορία 3

Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου

ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά από την ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/adeiodotimena- logismika-parohon-ilektronikis-timologisis)

-

Κατηγορία 4

Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS

Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για

αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας

με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS

Έως τον αριθμό των ήδη

δηλωμένων ΦΗΜ

Κατηγορία 5

Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ

Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ

Έως τον αριθμό

των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ

Κατηγορία 6

Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και

ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ

Έως τον αριθμό των ήδη

δηλωμένων ΦΗΜ

 

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των κατηγοριών (1), (4), (5) και (6).

Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/λύσεων τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις - περιορισμοί:

 

  • Όλες οι λύσεις θα πρέπει να αφορούν τυποποιημένα εμπορικά προϊόντα, διαθέσιμα στην ελληνική ή/και διεθνή αγορά, με υφιστάμενες εγκαταστάσεις/ χρήστες και δυνατότητα πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, που δύναται να επιδειχθεί εφόσον απαιτηθεί.
  • Κάθε προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, λειτουργώντας αυτόνομα ή συνδεόμενη σε ήδη λειτουργούσα υποδομή (add on / connector). Σε κάθε περίπτωση η αγορά και ενεργοποίησή της θα πρέπει να προσθέτει επιχειρησιακή αξία στο Δικαιούχο.
    • Πρέπει να υπάρχει Τεχνική Υποστήριξη για το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν/ υπηρεσία στην Ελλάδα ή στην ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης, όπως το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι Δικαιούχοι μετά την αγορά του προϊόντος.
Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν συντήρηση ή σε υποστήριξη υπαρχόντων προϊόντων, όπως επίσης η ανανέωση ή χρονική επέκταση υπαρχουσών αδειών

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Δυνητικά Ωφελούμενοι και Προμηθευτές) καλούνται να λάβουν υπόψη τους τα κάτωθι χρονικά ορόσημα:

Προμηθευτές:

-       Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

-       Αιτήματα έγκρισης προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτές καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

-      

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες ένα (1), δύο (2) και τρία (3):

-      Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

-       Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

-       Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ' εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

-       Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

-      

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6):

-       Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2022.

-       Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6), μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

-       Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ' εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

-      

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Για την εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση δικαιούχων και προμηθευτών, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. μπορεί με μεταγενέστερες αποφάσεις της να παρατείνει ή να διαφοροποιεί τις αρχικώς ορισθείσες ημερομηνίες.


Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.