Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 67 ημέρες πριν τη λήξη

Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας Produc-E Green

 

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.

Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα διατεθεί για τη δράση ανέρχεται σε €199.700.000. 

Ύψος Επένδυσης

Επιδότηση:

< 70%

Προθεσμία:

30/11/2023

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και διαθέτουν ή θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του παραρτήματος Ι της προκήρυξης ως κύρια δραστηριότητα.


Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα

 

Μέγεθος επιχειρήσεων

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Πολύ μικρές - Μικρές Επιχειρήσεις

300.000 €

Μεσαίες Επιχειρήσεις

500.000 €

Μεγάλες Επιχειρήσεις

1.000.000 €

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και αποτυπώνονται συνολικά στον παρακάτω πίνακα :

Καθορισμός ποσοστών έντασης ενίσχυσης (άρθρο 17 του ΓΑΚ)

Περιφέρεια

Περιφερειακή Ενότητα

Περιφέρειες του άρθρου 107 ΣΛΕΕ

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Αττικής

Βορείου, Νοτίου και Κεντρικού Τομέα Αθηνών

-

-

10%

20%


Καθορισμός ποσοστών έντασης ενίσχυσης (άρθρο 14 του ΓΑΚ)

Περιφέρεια

Περιφερειακή Ενότητα

Περιφέρειες του άρθρου 107 ΣΛΕΕ

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Αττικής

Δυτικού Τομέα Αθηνών

γ’

15%

      25%

       35%

Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς Και Νήσων

γ’

25%

35%

45%

Ανατ.

Μακεδονίας και Θράκης

Όλες

α’

50%

60%

70%

Βορείου Αιγαίου

α’

60%

70%

75%

Δυτικής Ελλάδος

α’

50%

60%

70%

Δυτικής Μακεδονίας

α’

50%

60%

70%

Ηπείρου

α’

50%

60%

70%

Θεσσαλίας

α’

50%

60%

70%

Ιονίων Νήσων

α’

40%

50%

60%

Κεντρικής Μακεδονίας

α’

50%

60%

70%

Κρήτης

α’

50%

60%

70%

Νοτίου Αιγαίου

α’

40%

50%

60%

Πελοποννήσου

α’

40%

50%

60%

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Αρκαδία (Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας,Δήμος Τρίπολης) Μεσσηνία (Δήμος Οιχαλίας

α’

40%

50%

60%

Στερεάς Ελλάδας

α’

35%

55%

65%Επιλέξιμες Δαπάνες

     

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα, είναι οι κατωτέρω:

v  Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία είναι νέα εκτός αν αποκτώνται από ΜΜΕ ή για την αγορά εγκατάστασης και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 • Την αγορά της γης, την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα.
 • Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, τηρούμενων σωρευτικά των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη.
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδα
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπό τον όρο ότι συνιστούν ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Την αγορά οχημάτων, με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α’ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2.

v  Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 • Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής ή/και στα παραγόμενα προϊόντα,
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 30ή Μαΐου 2023 με τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποβολών την 30ή Νοεμβρίου 2023. Οι αιτήσεις  αξιολογούνται αυτοτελώς με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους (first come, first served).

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποβολών στο πλαίσιο της δράσης.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται από τους υποψηφίους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης https://producegreen.gov.gr.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2025


Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.