Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 98 ημέρες πριν τη λήξη

Πράσινα Ταξί

Η δράση αφορά την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο των Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της αγοράς απευθείας ή μέσω  leasing αμιγώς ηλεκτροκίνητου οχήματος ΤΑΞΙ (ΒΕV) με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Η νέα δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και συμβάλλει στους ακόλουθους πυλώνες του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

 • Πράσινη Μετάβαση, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις μεταφορές.
 • Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη κινητικότητα.
 • Κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς θα ενισχυθεί η απασχόληση στους τομείς που σχετίζονται με την αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης (αυτοκίνητα, συνεργεία, συντηρητές και τεχνίτες, φορτιστές).

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων της δράσης θα συντελέσει στη:

α.     Μείωση των εκπομπών CO2 και την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος, ως απόρροια της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

β.     Μείωση εκπομπών επιβλαβών αερίων ρύπων (ΝΟx) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ειδικά εντός των ελληνικών πόλεων, όπου καθίσταται μεγαλύτερη ανάγκη.

H δράση χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε ποσό 39.940.000,00 €.

Προθεσμία:

31/12/2023

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί».


Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) νέου Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η / και επιδότησης της απόσυρσης καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος Οχήματος:

ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ (ΒEV)

Κατηγορία Ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη

Ιδιοκτήτης/ες άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ

Αριθμός Οχημάτων

Ένα (1) ανά άδεια Ε.Δ.Χ.

οχήματος ΤΑΞΙ

Οικολογικό bonus

40%, έως 17.500 €

Υποχρεωτική απόσυρση

5.000 €

«Έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης Η/Ο

500 € ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ

ΑμεΑ

1.000 €

Νέοι ηλικίας έως 29 ετών

1.000 €

Οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα

1.000 €

Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) νέου Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο και επιδότησης της απόσυρσης καθορίζεται ως ποσοστό επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων του οχήματος.

Η λιανική τιμή πώλησης του νέου οχήματος θα πρέπει να αντιστοιχεί:

(α) Στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου

(β) Στην τιμή μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν από διακανονισμό.


Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε:

1.     αγορά  ή χρονομίσθωση (leasing) νέου Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ

2.     αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης

3.     απόσυρση και καταστροφή παλαιού οχήματος (υποχρεωτική δαπάνη)

Για τις ανάγκες της δράσης επιλέξιμα οχήματα θεωρούνται όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (ΒEV). Απαραίτητη προϋπόθεση για το όχημα που επιλέγεται είναι να φέρει έγκριση τύπου. Σχετική ενδεικτική λίστα επιλέξιμων οχημάτων παρατίθεται στην ιστοσελίδα της δράσης (https://prasinataxi.gov.gr)

Πιο συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30.05.2018). (Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες).

Τα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης η/ο που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην σχετική ενότητα της πρόσκλησης (12.5.1). Για τις ανάγκες της Δράσης «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» και για τη διευκόλυνση των πολιτών και των προμηθευτών, χρησιμοποιείται η Λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης η/ο που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (κατασκευαστής και μοντέλο) των σημείων επαναφόρτισης που θεωρούνται επιλέξιμα για τη Δράση με βάση τα κριτήρια/προδιαγραφές που τίθενται.

Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον σημείων επαναφόρτισης η/ο στη λίστα αυτή με σχετική διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Δεν είναι επιλέξιμα:

 • Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη της Δράσης.
 • Οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.
 • Άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης πρόσθετων εξαρτημάτων
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).


Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2021. Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.

Συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης. Ειδικά για τυχόν αποχαρακτηρισμούς ή αποσύρσεις του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, που έχουν γίνει πριν την δημοσίευση της παρούσας, η πράξη θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να έχει γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μεταγενέστερα

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων είναι η 31η  Δεκεμβρίου 2023

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω μεθόδου άμεσης αξιολόγησης (first in - first out) των υποβολών.


Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.