Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 280 ημέρες πριν τη λήξη

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους διαβίωσης, καθώς και στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη»,  επιχορηγεί τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού καθώς και τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης.

Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα διατεθεί για τη δράση ανέρχεται σε 238.000.000 €


Επιδότηση:

25%-65%

Προθεσμία:

30/06/2024

Δικαιούχοι

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φ/Β σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), με τον ΔΕΔΔΗΕ.Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανέρχεται στο ποσό των 238.000.000 € .

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα για τις κατηγορίες ωφελούμενων ως εξής

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

Δράση

Προϋπολογισμός

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)

Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης

45.000.000 €

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <=20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <=40.000€)

Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης

100.000.000 €

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

 

63.000.000 €

Δ

Αγρότες

Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης

30.000.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός

238.000.000 €

Μέσω του Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης, με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό

σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης, όπως αυτά καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ
σταθμού(%

Ποσοστό Επιχορήγησης Μπαταρίας(%)

Ισχύς ≤ 5kWp

5kWp
<Ισχύς≤10,8kWp

Χωρητικότητα ≤5kWh

5kWh < Χωρητικότητα ≤
10,8kWh

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις
(Ευάλωτα Νοικοκυριά)

65%

60%

100%

100%

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις
(Ατομικό Εισόδημα <=
20,000€ ή Οικογενειακό
Εισόδημα <= 40.000€)

35%

25%

100%

100%

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις
(Ατομικό Εισόδημα >
20,000€ ή Οικογενειακό
Εισόδημα > 40.000€)

30%

20%

90%

90%

Δ

Αγρότες

40%

40%

90%

90%

Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ
σταθμού (€/kW
σταθμού(%

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης
Μπαταρίας (€/kWh

Ισχύς ≤ 5kWp

5kWp
<Ισχύς≤10,8kWp

Χωρητικότητα ≤5kWh

5kWh < Χωρητικότητα ≤
10,8kWh

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις
(Ευάλωτα Νοικοκυριά)

1.200€/kWp

830€/kWh

890€/kWh

820€/kWh

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις
(Ατομικό Εισόδημα <=
20,000€ ή Οικογενειακό
Εισόδημα <= 40.000€)

650€/kWp

350€/kWh

890€/kWh

820€/kWh

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις
(Ατομικό Εισόδημα >
20,000€ ή Οικογενειακό
Εισόδημα > 40.000€)

560€/kWp

280€/kWh

800€/kWh

750€/kWh

Δ

Αγρότες

450€/kWp

450€/kWh

600€/kWh

600€/kWh


Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).
  • Αμοιβή για μελέτη - διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: α) είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, β) πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου, γ) είναι νόμιμες, δ) τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά, προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Επιπλέον, ως προς τους δικαιούχους αγρότες εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού 1408/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπου μεταξύ άλλων καθορίζεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (άρθρο 3 παρ. 2 Καν.1408/2013). Απαιτείται από τον ωφελούμενο αγρότη δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει εφόσον οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή και  σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Τέλος,ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη (εκτός της κατηγορίας Δ - Αγρότες).Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 2 Μαΐου 2023 με καταληκτική ημερομηνία την  30 Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία

Η χρονική προθεσμία υλοποίησης του σταθμού και η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου ορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης που συνάπτει ο Αυτοκαταναλωτής με το ΔΕΔΔΗΕ και δεν ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2025.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται από τους υποψηφίους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης  https://pvstegi.gov.grΕπικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.