Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 98 ημέρες πριν τη λήξη

Φορτίζω Παντού

Σκοπός της δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», είναι η εγκατάσταση περισσότερων από 8000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (300000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων αυτών) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων αστικών, περιαστικών περιοχών καθώς και άλλων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, εντός λιμένων, αερολιμένων κλπ

Η παρούσα δράση στοχεύει στην παροχή οικονομικής στήριξης για επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, στις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές και στην καθαρή, αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, μέσω της ενίσχυσης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο ανά την Επικράτεια, οι οποίες τροφοδοτούνται με ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., με σκοπό τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου (κορμού) δημόσιας φόρτισης Η/Ο στη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.

Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα διατεθεί για τη δράση ανέρχεται σε €79.790.000.


Ύψος Επένδυσης

Επιδότηση:

35%-70%

Προθεσμία:

31/12/2023

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).  Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.

Oι δικαιούχοι της ενίσχυσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορία δικαιούχων Ι

Δικαιούχοι οι οποίοι:

(α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο,

(β) θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο και

(γ) θα έχουν συνάψει σύμβαση με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εγγεγραμμένο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., για την εκπροσώπηση του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών

Κατηγορία δικαιούχων ΙΙ

Δικαιούχοι οι οποίοι:

(α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο και

 (β) θα λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) εγγεγραμμένοι στο Μ.Υ.Φ.Α.Η, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020


Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε €79.790.000 και κατανέμεται ως ακολούθως:

Κατηγορίες Επενδύσεων

Προϋπολογισμός

Κατηγορία Α: Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

29.921.250 €

Κατηγορία Β: Λοιποί Δημοσίως Προσβάσιμοι Χώροι

49.868.750 €

Β1 Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

14.960.625 €

Β2 Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε λοιπούς χώρους

34.908.125 €

Η κατανομή των ως άνω κατηγοριών επενδύσεων ανά Περιφέρεια αναφέρεται στην Προκήρυξη της Δράσης.

Οι εντάσεις ενίσχυσης διαφοροποιούνται μεταξύ της Κατηγορίας Α και Κατηγορίας Β.

Ειδικότερα, στην Κατηγορία Α η ένταση ενίσχυσης εξαρτάται από τον πληθυσμό του ΟΤΑ Α’ βαθμού, στους χώρους αρμοδιότητας του οποίου θα αναπτυχθούν οι εν λόγω σταθμοί φόρτισης Η/Ο

Εύρος Πληθυσμού Δήμου

Ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης

> 100.000 κατοίκων

50%

Από 30.000 έως 100.000 κατοίκους

60%

< 30.000 κατοίκων

70%

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης για την ανάπτυξη των σταθμών φόρτισης Η/Ο καθορίζεται με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, ο οποίος δύναται να αποτελεί Δικαιούχο του προγράμματος. Το μέγιστο ποσό (σε ευρώ) της ενίσχυσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ανώτατου ποσοστού ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα επί του πραγματικού κόστους επένδυσης (capex) του Παραχωρησιούχου, όπως αυτό αναφέρεται στην προσφορά του.

Για την Κατηγορία Β η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης που υποβάλλει το αίτημα ενίσχυσης καθώς και την Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός.

Περιφέρεια

Περιφερειακή Ενότητα

Περιφέρειες του άρθρου 107 ΣΛΕΕ

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Αττικής

Βορείου, Νοτίου και Κεντρικού Τομέα Αθηνών

-

20%

40%

50%

Δυτικού Τομέα Αθηνών

γ’

25%

45%

55%

Αττικής

Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς Και Νήσων

γ’

25%

45%

55%

Ανατ.

Μακεδονίας και Θράκης

Όλες

α’

35%

55%

65%

Βορείου Αιγαίου

α’

35%

55%

65%

Δυτικής Ελλάδος

α’

35%

55%

65%

Δυτικής Μακεδονίας

α’

35%

55%

65%

Ηπείρου

α’

35%

55%

65%

Θεσσαλίας

α’

35%

55%

65%

Ιονίων Νήσων

α’

35%

55%

65%

Κεντρικής Μακεδονίας

α’

35%

55%

65%

Κρήτης

α’

35%

55%

65%

Νοτίου Αιγαίου

α’

35%

55%

65%

Πελοποννήσου

α’

35%

55%

65%

Στερεάς Ελλάδας

α’

35%

55%

65%


Επιλέξιμες Δαπάνες

     Βασικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και Επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

1.       1. Κόστος εξοπλισμού σταθμού φόρτισης Η/Ο

   Κόστος καινούριου εξοπλισμού του σταθμού φόρτισης Η/Ο συμπεριλαμβανομένου του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που διασφαλίζει την ευφυή ετοιμότητα του σταθμού και του απαραίτητου λογισμικού λειτουργίας του

2.     2Κόστος εργασιών εγκατάστασης σταθμού φόρτισης Η/Ο

a. Κατασκευαστικές/οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού φόρτισης Η/Ο.

b. Εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης Η/Ο.

c. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης και περιβάλλοντα χώρου καθώς και βοηθητικός εξοπλισμός (περιφράξεις, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, 

    στέγαστρο, βοηθητικός φωτισμός, προστατευτικές μπάρες του σταθμού, αισθητήρες στάθμευσης, κ.α. ).

d. Σήμανση του σταθμού φόρτισης Η/Ο και τοποθέτηση πινακίδας (συμπεριλαμβάνεται και η αφίσα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και διαγράμμιση θέσης.

e. Δαπάνες εργασιών και προμήθειας εξοπλισμού για νέο Υποσταθμό Μέσης Τάσης (Υ/Σ ΜΤ) ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενου Υ/Σ ΜΤ σε περίπτωση επαύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του . (Σε περίπτωση σύνδεσης σταθμού φόρτισης στη Μέση Τάση) 

3.     3Κόστος σύνδεσης του σταθμού φόρτισης Η/Ο με το δίκτυο

           Δαπάνες για τη σύνδεση σταθμών φόρτισης Η/Ο σε νέα παροχή ή μέσω επαύξησης υφιστάμενης παροχής του δικτύου

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 11 Μαΐου 2023 με καταληκτική ημερομηνία την  31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πόρων. Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον Δικαιούχο.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται από τους υποψηφίους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης https://fortizopantou.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου και την καταχώριση των περιλαμβανομένων σε αυτό σταθμών φόρτισης Η/Ο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2025.


Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.