Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 57 ημέρες πριν τη λήξη

Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας

Η Δράση αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες, και των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:

(α) παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Εργολάβους της Δ.Ε.Η.

ή/και

(β) παροχή υπηρεσιών και αγαθών έμμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Υπεργολάβους της Δ.Ε.Η.,

προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα/προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο τη σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες,

Η Δημόσια Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των €9.748.717,73 και κατανέμεται ως ακολούθως:Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας

Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας

Εργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Υπεργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Εργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Υπεργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

€5.222.527,36

€2.437.179,43

€1.392.673,96

€696.336,98

Ύψος Επένδυσης

€20.000-€200.000

Επιδότηση:

80%

Προθεσμία:

21/03/2022

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι υφιστάμενες Επιχειρήσεις του Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα που δραστηριοποιούνται, δηλαδή διαθέτουν ενεργή εγκατάσταση, και θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι κάτωθι:

ü  Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο εξαρτώμενο είτε άμεσα, είτε έμμεσα από την λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων της περιοχής. Συγκεκριμένα:

  • Εφόσον η σχέση με τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. & ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.) είναι άμεση, δηλαδή η επιχείρηση είναι προμηθευτής (εργολάβος) Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε θα πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον 25% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας προέρχεται από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε..
  • Εφόσον η σχέση με τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. είναι έμμεση, δηλαδή η επιχείρηση είναι προμηθευτής εργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (δηλαδή παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε προμηθευτή του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.), τότε θα πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον 50% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας προέρχεται από τον εργολάβο, του οποίου η εξάρτηση από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. αποδεδειγμένα υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών του (όπως παραπάνω). Σε περίπτωση που παρέχονται αγαθά ή/και υπηρεσίες σε παραπάνω του ενός προμηθευτή του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε το 50% υπολογίζεται αθροιστικά.

Στην περίπτωση όπου μα επιχείρηση αποτελεί ταυτόχρονα εργολάβο και υπεργολάβο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε αυτή δύναται να συμμετάσγει στην παρούσα Δράση μόνο μέσω μίας εκ των δύο παραπάνω ιδιοτήτων. Η ιδιότητα του εργολάβου ή του υπεργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως έτη υπολογισμού της εξάρτησης τόσο του εργολάβου (25%) όσο και του υπεργολάβου (50%) λαμβάνονται υπόψη τα τρία έτη πριν την υποβολή της πρότασης ή κατ' αντιστοιχία όσα έτη από τα προηγούμενα λειτουργεί η επιχείρηση.

ü  Να δραστηριοποιούνται εντός μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 1/1/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα στις παραπάνω περιοχές.

ü  Να μην είναι προβληματική επιχείρηση

ü  Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

ü  Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

ü  Να διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

ü  Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

ü  Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία

ü  Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών έμπορέυματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δυο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

ü  Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

ü  Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης

Επιλέξιμο είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτός από τους κάτωθι ΚΑΔ:


ΚΑΔ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, Θήρα και συναφείς δραστηριότητες

ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

10.2

Επεξεργασία και συντήρηση φαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.41.12

Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, φαριών και θαλάσσιων θηλαστικών

46.11.11.07

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου

46.17.11.27

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων

46.21.19.11

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

46.38.1

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.91.15

Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.99.15

Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

0 επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου  μπορεί να κυμαίνεται από €20.000 έως €200.000, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 80%


Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

α/α

Κατηγορίας δαπάνης

Όρια δαπάνης(Ανώτατο Ποσοστό ή Ποσό)

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

50%

2

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

100%

2.1

Μηχανήματα - Εξοπλισμός-Λογισμικό

100%

2.2

Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης

Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

Έως €15.000

(συνολική επιλέξιμη δαπάνη)

οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.

3

Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος

Εξοικονόμησης Ενέργειας &Ύδατος

100%

4

Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.

30% και μέχρι €3.000 ανά σύστημα

5

Σχέδιο Δράσης (businessplan) για τη Στρατηγική Διαφοροποίηση των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης

20% και όχι μεγαλύτερη από €15.000

6

Δράσεις Προβολής - προώθησης των επιχειρήσεων σε διαφοροποιημένες αγορές στόχους.

20% και όχι μεγαλύτερη από €20.000

7

Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

20% και όχι μεγαλύτερη από €25.000

8

Αμοιβή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

(Σύνταξη - Υποβολή - Παρακολούθηση)

Έως €4.000

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου κόστους αυτής δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, παρά μόνο τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (21/09/2021)


Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ( www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 22/09/2021.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.


Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.