Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 829 ημέρες πριν τη λήξη

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με στόχο την έρευνα και καινοτομία, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) ή μιας διαδικασίας, μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ ή μιας νέας οργανωτικής μεθόδου σε επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας.

Tα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας χορηγούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), και συνδυάζουν την εγγύηση με την επιχορήγηση.

Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο 80%, ενώ η επιχορήγηση συνίσταται στην αποπληρωμή έως και του 20% του συνολικά εκταμιευμένου δανείου, στις περιπτώσεις που πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, καινοτομίας (rebate 15%) και ESG (rebate 5%)


Ύψος Επένδυσης

€25.000 - €400.000

Προθεσμία:

31/12/2025

Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., I.K.E.) και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

 • Επιχειρήσεις που ασκούν επιλέξιμη δραστηριότητα (επιλέξιμο ΚΑΔ)
 • Πληρούν τουλάχιστον ένα κριτήριο καινοτομίας
 • Είναι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα
 • Δεν βρίσκονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή δεν έχουν κηρυχτεί σε αναγκαστική διαχείριση από τους πιστωτές,
 •  Είναι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί νόμιμα έως και τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
 • Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

 • Δάνεια από €25.000 έως €400.000

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Επενδυτικές δαπάνες κάθε είδους, των οποίων η αναγκαιότητα τεκμηριώνεται από το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηματικό σχέδιο. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με την καινοτομία και την υλοποίηση αυτής (προϊόν ή υπηρεσία).

Επιπρόσθετα, επιλέξιμες είναι λειτουργικές δαπάνες οι οποίες ενδεικτικά θα μπορούσαν να αφορούν:

ü  Δαπάνες Προμηθευτών

ü  Εκπαίδευση και Αμοιβές Προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

ü  Αναλώσιμα που αφορούν την συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση

ü  Δαπάνες marketing κ.α.

Όλες οι λειτουργικές δαπάνες θα πρέπει να τεκμηριώνονται ως καινοτόμες και σε περίπτωση ύπαρξης επενδυτικού σχεδίου να συμβάλουν στην υλοποίηση της επένδυσης


Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η διαδικασία προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα δανειοδότησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (https://www.ependyseis.gr/mis  ), επιλέγοντας την Τράπεζα με την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

Το προϊόν θα διατίθεται στις επιλέξιμες επιχειρήσεις έως την 31/12/2025, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα


Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.