Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

«Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 - ΄Γ Κύκλος»

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει και στον 3o  κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με κεφάλαιο κίνησης.


Ύψος Επένδυσης

€3.000 - €250.000

Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

ü  Στις 31/12/2019 είχαν κύκλο εργασιών έως €1.000.000  ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα

ü  Δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ & Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας

ü  Δεν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019 όπως περιγράφεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014

ü  Είναι τραπεζικά ενήμερες

ü  Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες

ü  Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της HDB ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησηςΠροϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Από €3.000 έως €250.000

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω :

ü  250.000 ευρώ ή

ü  το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 (για Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2019) ή

ü  το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο (για Επιχειρήσεις με σύσταση από 1/1/20 και έπειτα).Επιλέξιμες Δαπάνες

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα δανειοδότησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (https://www.ependyseis.gr/mis  ), επιλέγοντας την Τράπεζα με την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 30/06/2022, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.