Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 699 ημέρες πριν τη λήξη

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων EEGGF

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (EEGGF) και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών για την κάλυψη των επενδυτικών τους σχεδίων ή και για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με κεφάλαιο κίνησης.


Ύψος Επένδυσης

€7.000- €1.875.000

Προθεσμία:

23/12/2023

Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

ü  Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς

ü  Δε δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργία, αλιεία ή στις υδατοκαλλιέργειες

ü  Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκονται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση

ü  Είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα

ü  Δεν βρίσκονται σε Κατάσταση Αποκλεισμού (Exclusion Situation) και δεν έχουν ληφθεί εις βάρος τους ή δεν υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (is not a Sanctioned Person)

ü  Δεν είναι προβληματική επιχείρηση όπως ορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 249/01 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων

ü  Δεν δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της έδρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η Τράπεζα ή η Επιχείρηση


Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Για Μικρές Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.) από €7.000 έως €900.000

  • Επενδυτικό δάνειο από €10.000-€900.000 με διάρκεια από 1 μέχρι 10 έτη
  • Κεφάλαιο Κίνησης από €7.000-€900.000 με διάρκεια από 1 μέχρι 7 έτη

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών >€2,5 εκατ.- € 50 εκατ.) από €10.000 έως €1.875.000

  • Διάρκεια από 1 μέχρι 10 έτη για ποσά έως και € 900.000
  • Διάρκεια από 1 έως 5 έτη για ποσά έως και €1.875.000


Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες του επενδυτικού δανείου αφορούν δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού (π.χ. αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, απόκτηση λογισμικού κτλ)

Οι δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων (π.χ. αγορά πρώτων υλών & εμπορευμάτων, μισθοδοσίες, ενοίκια κτλ)

Η εν λόγω χρηματοδότηση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων της επιχείρησης


Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα δανειοδότησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (https://www.ependyseis.gr/mis  ), επιλέγοντας την Τράπεζα με την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 23/12/2023, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα


Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.