Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) COVID 19 - Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) COVID 19 - Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση που έχει ως στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19Ύψος Επένδυσης

€5.000- €50.000

Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημίας:

ü  Λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ü  Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες

ü  Κατά την 31.12.2019 δεν χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές» (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014) . Σε περίπτωση που μια επιχείρηση κατέστη «προβληματική» κατά την περίοδο από 1.1.2020 έως 30.6.2021 τότε θα πρέπει να μην έχει λάβει:

–  ενίσχυση διάσωσης (ή έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) ή

–  ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκειται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

ü  Δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

ü  Δεν συντρέχουν γι’ αυτές λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,

ü  Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της HDB ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης


Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Από €5.000 έως €50.000 με τους κάτωθι περιορισμούς:

  • για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και το 2019 έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
  • για επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά το έτος 2019 θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωσηΕπιλέξιμες Δαπάνες

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα δανειοδότησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (https://www.ependyseis.gr/mis  ), επιλέγοντας την Τράπεζα με την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.