Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ψηφιακό Βήμα

Η δράση «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ύψος Επένδυσης

€5.000-€50.000

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

15/11/2018

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης..

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση:

 • Να λειτουργούν και να έχουν τουλάχιστον 2 κλεισμένα έτη λειτουργίας, μέχρι τις 31/12/2017.
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ)

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα:

Από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)

Από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β)

Από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α)

Επισημαίνεται πως, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε καθεστώς franchising, shop in a shop κτλ.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από € 5.000 έως € 50.000 και επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών

.

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών- λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

 

2

Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]

3

Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop

4

Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)

5

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

Έως 10%

 

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 εξοπλισμός μπορεί να κυμαίνεται από 0%

έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

.

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

 

2

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2

γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών -

mobile responsive ή dedicated mobile version)

Έως 2.500€

3

Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών - mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)

Έως 4.000€

4

Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ

 

5

Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.

 

6

Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)

 

7

Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)

 

8

Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

70%

9

Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

 

 

 

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 λογισμικό μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)

 

2

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

 

3

Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

5%

4

Παρουσία στα Social media

Έως 1.000€

5

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

5%

6

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος

 

7

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

10%

8

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

10%

9

Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

5% και έως 2.500€

 

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

40% και μέχρι 20.000€ ως ακολούθως:

12.000 ανά ΕΜΕ

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού.

 

Η κατηγορία 4 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
 1. 2 τουλάχιστον γλώσσες
 2. Mobile responsive
 • Λογισμικό παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμώνΥπηρεσίες που αφορούν σε:
 1. Φιλοξενία
 2. Σύνδεση στο διαδίκτυο
 3. Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 4. Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 6. Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 7. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (04/06/2018)

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis  ορίζεται η 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/11/2018

Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.