Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια

Η δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης και στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

Ύψος Επένδυσης

έως €600.000

Επιδότηση:

30% - 100%

Δικαιούχοι

Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) και επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

Διευκρινίσεις

Οι πράξεις μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους:

  • Από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους ερευνητικούς οργανισμούς οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη των επιχειρήσεων (υπεργολάβοι). Σε περίπτωση που έχουμε περισσότερες της μίας επιχείρησης υδατοκαλλιέργειας, αυτές θα συμμετέχουν στην πράξη με την μορφή σύμπραξης στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ποιος είναι ο συντονιστής και ποιοι οι εταίροι.
  • Από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε σύμπραξη με έναν ή περισσότερους ερευνητικούς οργανισμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας από τους φορείς της σύμπραξης ορίζεται ως συντονιστής φορέας ο οποίος θα καλείται «δικαιούχος» της πράξης ενώ οι υπόλοιποι φορείς θα καλούνται «εταίροι» της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση οι ερευνητικοί οργανισμοί είτε ως συμπράττοντες είτε ως υπεργολάβοι έχουν την ευθύνη της επιστημονικής παρακολούθησης των πράξεων και της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της πράξης.

Δεν χορηγείται στήριξη για πράξεις που αφορούν μόνο βασική έρευνα. Επίσης, μικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών δεν αρκούν για να δοθεί στήριξη. Οι πράξεις δεν πρέπει να έχουν άμεσα εμπορικό χαρακτήρα. Ενδεχόμενα κέρδη, παραγόμενα στη διάρκεια της υλοποίησης αφαιρούνται από τη δημόσια ενίσχυση που χορηγείται στη σχετική πράξη.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ενισχύονται πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως €600.000.

Η ένταση ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τον τόπο υλοποίησης των πράξεων και περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

Επικράτεια της Χώρας

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

50%

85%

Μεγάλες επιχειρήσεις

30%

-

Ερευνητικοί Οργανισμοί

100%

100%

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Δαπάνες προσωπικού.
  • Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων.
  • Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κ.λ.π).
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα.
  • Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των πράξεων στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ ορίζεται η 02/10/2017 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 42 μηνών, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών ή όπως αλλιώς κρίνει η Δ.Α., από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.