Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 63 ημέρες πριν τη λήξη

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-220

Στόχος της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» είναι η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών.

 

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας:

 • Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά),

 • Γούνα - Δερμάτινα Προϊόντα

 • Περιβάλλον  (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές)

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €4,5 εκ.

Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως :

 • κατά 70% για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 • Κατά 30% για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ύψος Επένδυσης

€15.000-€280.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

31/12/2020

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της

πρότασης στην δράση και θα διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ της επένδυσης (ΚΑΔ).

Εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μόνο τον/τους ΚΑΔ:

 • 41.20.20.01 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους

 • 41.20.20.02 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών

οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την τελική εκταμίευση.

   

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018 και οι οποίες μέχρι την

ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

 Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε τόπο/ους εγκατάστασης οι οποίοι βρίσκονται

  αποκλειστικά στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τον οποίον οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις διέθεταν πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και οι υπό σύσταση θα διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση.

 • για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μην συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις

 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της επιχείρησης του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017(Α137/13.09.2017), όπως ισχύει και ειδικότερα ως προς :

  - Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),

  - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 15.000€ έως 280.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται στο 70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες.

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Μηχανολογικός, Eργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου

50%

2. Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό

 

50%

3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων

60%

 

 4. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά

τεχνογνωσίας

                              50%

 

5. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

40%

 

6. Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους

 80%

 

7. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

20%

(και έως 20.000€)

8. Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

20%

(30.000€ και έως 2 ΕΜΕ)

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 24/09/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 31/12/2020.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (05/06/2020)

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.