Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. 

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά - Κατασκευές
Ύψος Επένδυσης

€20.000 - €200.000

Επιδότηση:

50%-65%

Προθεσμία:

31/01/2021

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • απασχολούσαν  δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να λειτουργούν και να έχουν τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€. Το ποσοστό χρηματοδότησης θα κυμαίνεται από 50% - 65% επί του επιχορηγούμενου προυπολογισμού

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο

1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο ΛογισμικόΕφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

Έως 100%

2

Πιστοποίηση

Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Έως 100%

3

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

Έως 25%

4

Ψηφιακή Προβολή

Έως 15.000€

5

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

Έως 16.000€

για το σύνολο των υποκατηγοριών και υπό την προϋπόθεση δαπανών της κατηγορίας 1 αποκλειστικά για την υποκατηγορία 5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού.

6

Μεταφορικά Μέσα

Έως 50%

7

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

(νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ

20% και μέχρι 30.000 €

15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών ορίστηκε η 20/02/2019.

 Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 31/01/2021

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.