Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β΄ Κύκλος

Βασικός στόχος της δράσης, είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €200 εκ.

Ύψος Επένδυσης

€200.000 - €2.000.000

Επιδότηση:

25% - 100%

Προθεσμία:

05/06/2019

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί και μπορούν να επιλέξουν να ενταχθούν στις  ακόλουθες περιοχές παρέμβασης:

      I.        Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

     II.        Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρέμβαση II αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως  μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέμβασης:

• Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.

• Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει

απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

    III.        Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση III, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως  μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

   IV.        Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση IV είναι ελληνικές υφιστάμενες ΜμΕ που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (H2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση Β) και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδα Επιχειρήσεων. αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Β΄Κύκλου πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα που

ακολουθεί, ανά κατηγορία παρέμβασης.

 

Παρέμβαση

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης

I.  Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

600.000€

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

1.000.000€

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.000€

IV. Σφραγίδα Αριστείας

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο αν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

 

 

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την ένταση ενίσχυσης στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου ανά κατηγορία παρέμβασης, ανά επιλέξιμη δραστηριότητα, ανά χαρακτηρισμό ενότητας εργασίας και ανά μέγεθος επιχείρησης.

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Επιλέξιμη Δραστηριότητα

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Βιομηχανική Έρευνα

50%

60%

70%

Βιομηχανική Έρευνα υπό Προϋποθέσεις

65%

75%

80%

Πειραματική Ανάπτυξη

25%

35%

45%

Πειραματική Ανάπτυξη υπό Προϋποθέσεις

40%

50%

60%

Μελέτη Σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις

0%

50%

50%

 

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Επιλέξιμη Δραστηριότητα

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Βιομηχανική Έρευνα

50%

60%

70%

Βιομηχανική Έρευνα υπό Προϋποθέσεις

65%

75%

80%

Πειραματική Ανάπτυξη

25%

35%

45%

Πειραματική Ανάπτυξη υπό Προϋποθέσεις

40%

50%

60%

Μελέτη Σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις

0%

50%

50%

 

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 

Επιλέξιμη Δραστηριότητα

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Πειραματική Ανάπτυξη υπό Προϋποθέσεις

25%

35%

45%

Μελέτη Σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις

0%

50%

50%

 

 

Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

 

Επιλέξιμη Δραστηριότητα

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Έργα με Σφραγίδα αριστείας

Φάση Α (SME-I)

Μελέτη σκοπιμότητας

60%

70%

Φάση Β (SME-2)

Πειραματική ανάπτυξη

35%

45%

Φάση Β (SME-2)

Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

50%

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον EE 2017/1084):

 

Ø  δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014)

o    Δαπάνες προσωπικού.

o    Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.

o    Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.

o    Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

o    Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

o    Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.

Ø  δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014)

o    Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού.

o    Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.

o    Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας.

Ø  συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 28/3/2019, με καταληκτική ημερομηνία στις 5/6/2019.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

Για τις προτάσεις της Παρέμβασης «IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις», η διάρκεια κάθε έργου θα είναι αυτή που εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.