Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» αφορά στη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.

Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:

  • Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
  • Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
  • Η βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες.
  • Η βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της Δράσης επενδυτική πρόταση δύναται να υποβάλλουν υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς, αλλά πριμοδοτούνται βαθμολογικά μόνο τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε ΚΑΔ που αντιστοιχεί στους κάτωθι οικονομικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3

  • Αγροδιατροφή,
  • Τουρισμός (εξαιρουμένων της ίδρυσης τουριστικών καταλυμάτων).
  • Φύση- Πολιτισμός

 Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €2,5 εκ.


Ύψος Επένδυσης

€20.000-€300.000

Επιδότηση:

60% ή 70%

Προθεσμία:

15/10/2020

Δικαιούχοι

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υπό σύσταση επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

ü   Να συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης,

ü  Να έχουν υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού

Κοιν.Σ.Επ. και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

ü   Οι δυνητικοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις) να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

ü   Να περιλαμβάνονται στις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις

ü  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας επιχείρησης να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις

ü  Η υπό σύσταση επιχείρηση δεν θα ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).


Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 300.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται στο 60% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες.

Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%.

Σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δε δύναται να υπερβαίνει το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.


Επιλέξιμες Δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού

 

 1.1. Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις

 

60%

           1.2. Μηχανήματα - εξοπλισμός

90%

 

           1.3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

                             100%

(και σε κάθε περίπτωση μέχρι 50.000€)

          1.4. Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

50%

 

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

  15%

(και σε κάθε περίπτωση μέχρι 15.000€)

3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

               20%

         3.1. Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα

Μέχρι 10.000€

       3.2. Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό

 

      Μέχρι 20.000€

4. Ενισχύσεις Καινοτομίας

   4.1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού

           4.2. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

4.3. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 

 

30%

5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

30.000,00€ και μέχρι δύο

ΕΜΕ (νέες)

6. Λειτουργικές Δαπάνες

10%Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 19/12/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/10/2020.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

 


Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.