Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» είναι να ενισχυθούν νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε €3.750.000, εκ των οποίων:

 • €3.000.000 αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων &

 • €750.000 χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεωνΎψος Επένδυσης

€10.000-€60.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

23/10/2020

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις:

   

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

   

     

  Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες :

 

 • να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

 • να διαθέτουν τον ή τους δηλούμενους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις,

 • να υποβάλλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)

 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:

  - Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),

  - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017Έχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016,2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2016.

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από €10.000 έως €60.000, ενώ η ένταση της ενίσχυσης είναι 70%


 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

1

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1.1

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού

1.2

Υπηρεσίες :

·         υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)

·         εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)

2.1

Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού

2.2

Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού

2.3

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

2.4

Συστήματα αυτοματισμού,ειδικά συστήματα πληροφορικής και δικτυώσεων

2.5

Μεταφορικά Μέσα

2.6

Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης

2.7

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

3

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-shop)

3.1

Δημιουργία ιστοσελίδας / Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας

3.2

Δημιουργία e-shop / Αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop

4

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware)

Προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογίας

4.1

Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tablets κλπ)

4.2

Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές κλπ)

4.3

Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS, κλπ)

4.4

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ)

5

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου)

5.1

Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ)

5.2

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

5.3

Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

5.4

Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

6

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)(μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου)

6.1

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν (ΕΕ) 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΚΕΔ)

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 
Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 23/07/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 23/10/2020.

Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.