Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing» αφορά στην απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους.

 

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και τις σχετικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης, οι οποίοι είναι:

 • Αγροδιατροφή,
 • Τουρισμός – Φύση – Πολιτισμός

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, θα πρέπει να αφορούν στα ακόλουθα:

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
 • Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠ
 • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
 • Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση
 • Συστήματα αυτοματισμού

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €2,5 εκ.

 


Ύψος Επένδυσης

€10.000-€50.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

15/10/2020

Δικαιούχοι

 

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

ü  λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α).

ü  Η υφιστάμενη επιχείρηση χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας) και μέχρι τις 31/12/2018 έχει κλεισμένες τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις.

ü  Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία

ü  Η πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της πρότασης

ü  Οι επιχειρήσεις να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια για προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο που χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ü  Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

ü  Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

ü  Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από €10.000 έως €50.000, ενώ η ένταση της ενίσχυσης είναι 70%


 

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

     1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops κ.α.)

 

40%

Εξυπηρετητές (Servers

 

Εξοπλισμός δικτύων (Μεταγωγείς,          Δρομολογητές, κ.α.)

 

Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.)

 

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κ.λπ.) 

 

40%

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 

Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων

 

Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ

 

Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS κ.α.)

 

Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.λπ.)

 

Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)

 

Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)

 

Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών

 

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες

 

Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)

 

Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή και ηλεκτρονικών πληρωμών

 

Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)

 

Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)

 

Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης

 

Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης

 

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version)

Έως €2.500

Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Έως €4.000

Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ.,

 

Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο προμήθειας - δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)

 

Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό (60% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογής)

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ)

 

Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού

 

Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού (60% του κόστους αγοράς του συστήματος)

 

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)

 

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

 

Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

 

Παρουσία στα Social media

 

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή

Έως €3.000

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος

 

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Έως €2.000

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

 

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Έως €2.500

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 «Εξοπλισμός» μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των περιπτώσεων 1.1 και 1.5, όπου το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου είναι 40% για κάθε κατηγορία δαπάνης)

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 «Εξοπλισμός» μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των περιπτώσεων 1.1 και 1.5, όπου το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου είναι 40% για κάθε κατηγορία δαπάνης)

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 «Συστήματα αυτοματισμού» μπορεί να κυμαίνεται από 0%έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 4 «Υπηρεσίες» μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των περιπτώσεων 4.6, 4.8 και 4.10, όπου ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα όρια).


Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 17/03/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/10/2020.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (13/03/2020).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 12 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.