Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 54 ημέρες πριν τη λήξη

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €45.000.000.

Ύψος Επένδυσης

Επιδότηση:

€2.000 - €15.000

Προθεσμία:

18/03/2021

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:


  • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

  • Να έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019

  •  Ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019 να είναι επιλέξιμος

  • Να μην είναι προβληματικές

 

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Η δημόσια χρηματοδότηση κυμαίνεται από 2.000 € έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020.

 

α/α

Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης στις 19-03-2020 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Ύψος επιχορήγησης

1

Από μηδέν (0)  έως και έναν (1) εργαζόμενο

2.000 €

2

Από δύο (2) έως και πέντε (5) εργαζόμενους

3.500€

3

Από έξι (6) έως και δεκαπέντε (15) εργαζόμενους

6.500€

4

Από δεκαέξι (16) έως και είκοσι (20) εργαζόμενους

10.000€

5

Από είκοσι ένα (21) έως και σαράντα εννέα (49) εργαζόμενους

15.000€

 


Επιλέξιμες Δαπάνες

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

H ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 04-11-2020 έως 18-03-2021.

 


Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.