Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Αναμενόμενο Πρόγραμμα

Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικής αξιοποίησης υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ύψος Επένδυσης

€250.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

35%-70%

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι Νέες ή και Υφιστάμενες επιχειρήσεις πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:

  1. Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
  2. Επεξεργασία λυμάτων
  3. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
  4. Παραγωγή βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες
  5. Παραγωγή βιοκαυσίμων

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από €250.000 – €2.500.000

Το ποσοστό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 35% έως 70% ανάλογα με το μέγεθος και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ο κατάλογος επιλέξιμων δαπανών θα ανακοινωθεί στην προκήρυξη του προγράμματος.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα καθοριστεί στην προκήρυξη της Δράσης.

Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 36 μηνών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.