Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

SMEInst-07-2017: Stimulating the Innovation Potential of SMEs for Sustainable and Competitive Agriculture, Forestry, Agri-Food and Bio-Based Sectors

Η δράση «Υποστηρίζοντας την καινοτομία σε ΜΜΕ για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, στη δασοκομία, στην αγροδιατροφή και σε άλλους τομείς βιολογικής βάσης» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.

Οι ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη λύσεων που χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους και είναι οικονομικά συμφέρουσες, έτσι ώστε να διασφαλιστούν  επαρκείς προμήθειες από ασφαλή, υγιεινά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και προϊόντα βιολογικής βάσης. Επιπλέον, οι ΜΜΕ μπορούν να διασφαλίσουν τα παραπάνω αναπτύσσοντας παραγωγικά και αειφόρα συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, ευνοώντας σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες και την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας, ανταγωνιστικές και χαμηλού άνθρακα αλυσίδες εφοδιασμού, μεταποίησης και διαφήμισης.

Η εν λόγω Δράση πρόκειται να χρηματοδοτήσει ΜΜΕ που θα εστιάσουν στις παρακάτω θεματικές προτεραιότητες:

  • Προώθηση καινοτομιών στην Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία.
  • Παραγωγή και μεταποίηση οικολογικά καινοτόμων τροφίμων.
  • Μείωση στις απώλειες τροφίμων και αποβλήτων που προέρχονται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.
  • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από απόβλητα και υποπροϊόντα που παράγονται στα αγρόκτηματα και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.
Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.