Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

LIFE - Environmental Governance & Information

Το πρόγραμμα LIFE «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι συμπληρωματικά προς τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα επενδυτικά ταμεία της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020.

Ο τομέας προτεραιότητας του προγράμματος LIFE «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» εστιάζει στα ακόλουθα:

  • Στην προώθηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα- εξασφαλίζοντας την υποστήριξη του κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών στην πολιτική που χαράσσει η Ένωση στον τομέα του περιβάλλοντος- και στην προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα νέα πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης.
  • Στην υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος και στη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.
  • Στην προώθηση και συμβολή για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και την εφαρμογή αυτής, κυρίως μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών προσεγγίσεων.
  • Στην προώθηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σημείωση: Το γεωγραφικό εύρος ενημέρωσης, επικοινωνίας και εκστρατειών ευαισθητοποίησης λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των προτεινόμενων έργων.

Μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο της ΕΕ που ανήκει σε μία από τις τρεις κατηγορίες δικαιούχων:

  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
  • ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί οργανισμοί και
  • ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ).

Δεν υπάρχει σταθερό ελάχιστο όριο για τον προϋπολογισμό του έργου. Αξίζει να σημειωθεί τα μικρότερα έργα (κάτω των 500.000 ευρώ) σπάνια έχουν επιτύχει, λόγω της περιορισμένης απόδοσης και κατά συνέπεια της χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ, για τα έργα  «Traditional LIFE projects» της περιόδου 2014-2017, ανέρχεται στο 60% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 14/9/2017.

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

14/09/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.