Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

LIFE - Environment & Resource Efficiency

Το πρόγραμμα LIFE «Περιβάλλον & Αποδοτικότητα των Πόρων» έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, την ενημέρωση και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ,   συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης τους σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα έργα που χρηματοδοτεί θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι συμπληρωματικά προς τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα  επενδυτικά ταμεία της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020.

Ο τομέας προτεραιότητας του προγράμματος LIFE «Περιβάλλον & Αποδοτικότητα  των πόρων» εστιάζει στα ακόλουθα:

  • Στην ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και στην υποστήριξη της πολιτικής και της νομοθεσίας που σχετίζεται με την αποδοτικότητα των πόρων, περιλαμβανομένου και του οδικού χάρτη για μία αποδοτική χρήση των πόρων στην Ευρώπη.
  • Στη βελτίωση της βάσης γνώσεων για την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση και εκτίμηση της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, καθώς και για την εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, των πιέσεων και των αποκρίσεων  που επηρεάζουν το περιβάλλον εντός και εκτός της Ένωσης.

Μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο της ΕΕ που ανήκει σε μία από τις τρεις κατηγορίες δικαιούχων:

  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
  • ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί οργανισμοί και
  • ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ).

Δεν υπάρχει σταθερό ελάχιστο όριο για τον προϋπολογισμό του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλα φιλόδοξα έργα (άνω των 5.000.000 ευρώ) χρηματοδοτήθηκαν αρκετές φορές στο παρελθόν, ενώ τα μικρότερα έργα (κάτω των 500.000 ευρώ) σπάνια έχουν επιτύχει, λόγω της περιορισμένης απόδοσης και κατά συνέπεια της χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ, για τα έργα «Traditional LIFE projects» της περιόδου 2014-2017, ανέρχεται στο 60% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 12/9/2017.

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

12/09/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.