Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

LIFE - Climate Action

Το πρόγραμμα LIFE «Δράση για το κλίμα» έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

 • να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος,
 • να βελτιώσει την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική και νομοθεσία της Ένωσης,
 • να ευνοήσει και να προαγάγει την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
 • να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων.

Ως εκ τούτου, το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» περιλαμβάνει τρεις τομείς προτεραιότητας:

 • Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Στην αίτηση του εκάστοτε έργου θα πρέπει να αναφέρεται σε ποιόν τομέα προτεραιότητας θα συμβάλλει, ενώ ενθαρρύνονται έργα που θα συμβάλλουν σε περισσότερους τομείς προτεραιότητας.

Μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο της ΕΕ που ανήκει σε μία από τις τρεις κατηγορίες δικαιούχων:

 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί οργανισμοί και
 • ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ).

Δεν υπάρχει σταθερό ελάχιστο όριο για τον προϋπολογισμό του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλα φιλόδοξα έργα (άνω των 5.000.000 ευρώ) χρηματοδοτήθηκαν αρκετές φορές στο παρελθόν, ενώ τα μικρότερα έργα (κάτω των 500.000 ευρώ) σπάνια έχουν επιτύχει, λόγω της περιορισμένης απόδοσης και κατά συνέπεια της χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ, για έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα LIFE της περιόδου 2014-2017, ανέρχεται στο 60% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 7/9/2017.

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

07/09/2017

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.