Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 727 ημέρες πριν τη λήξη

Εγγυοδοτικό Εργαλείο EaSI Πειραιώς Microloan

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «EaSI» με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας δάνεια με προνομιακούς όρους, και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Ύψος Επένδυσης

€3.000-€25.000

Προθεσμία:

30/06/2024

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €2 εκατ.

-Νεοφυείς επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης, ανάπτυξης

-Πολύ μικρές επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

 • Δεν δραστηριοποιούνται σε  «Απαγορευμένους Τομείς», όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλης παρόμοια διαδικασία, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκεινται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας κατόπιν αιτήσεως των πιστωτών της
 • Με εξαίρεση την περίπτωση που η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, να μην βρίσκονται σε Απαγορευμένη Κατάσταση (Exclusion Situation) και ειδικότερα:
 1. Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει διακόψει ή αναστείλει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία για τα θέματα αυτά ή είναι σε οιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς.
 2. Δεν είναι καταχωρημένη, στο μέτρο που γνωρίζει, στην κεντρική βάση δεδομένων αποκλεισμού, η οποία έχει δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008
 3. Κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη:

Α) Δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές

Β) Ο ίδιος, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποί της ή πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, το οποίο θα επηρέαζε τη δυνατότητα του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση του προγράμματος,

Γ) Δεν έχει εκδοθεί κατά του ιδίου, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, η οποία είναι επιβλαβής για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση συνδρομής των υπό iii) β. και γ. καταστάσεων και έκδοσης σχετικής καταδικαστικής απόφασης, πρέπει να έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο, και τους οποίους αφορά η ως άνω δικαστική απόφαση. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την λήψη των μέτρων αυτών πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα.

 • Να μη δραστηριοποιείται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση . Ως παράνομες δραστηριότητες νοούνται οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για παράνομους σκοπούς: φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία, παρεμπόδιση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που δύναται να επηρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο
 • Να είναι εγκατεστημένες, ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση από €3.000 έως €25.000.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η χρηματοδότηση πολύ μικρών Επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με κύκλο εργασιών μέχρι €2 εκ. για κάλυψη αναγκών:

 • κεφαλαίου κίνησης ή/ και
 • επενδύσεων σε ενσώματα ή άυλα πάγια

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και των κάτωθι παροχών:

1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία

Στο πλαίσιο του EaSI, τα προγράμματα και τα εργαλεία διαμορφώθηκαν με στόχο να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των  πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο των επιχειρηματιών, τα προγράμματα παρέχονται μέσω πλατφόρμας e-learning ώστε οι δικαιούχοι να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες, από όπου και αν βρίσκονται, στο χρόνο που τις χρειάζονται.

Υποστήριξη Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και start-ups

Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις start-ups παρέχονται:

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δεξιότητες και Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσεων» (e-learning).

• Το Εργαλείο Αξιολόγησης Προμηθευτών.

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σε όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, ανεξάρτητα από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται, παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης. Αξιοποιώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο Διαγνωστικό Εργαλείο, οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα και αξιόπιστα να εντοπίσουν τα δυνατά και τα προς βελτίωση στοιχεία της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια, μέσω προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους συμβουλευτικής υποστήριξης, θα σχεδιάσουν τις κατάλληλες δράσεις που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Χρήση Διαγνωστικού Εργαλείου και δύο ώρες συμβουλευτικής καθοδήγησης μέσω Skype


Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των κεφαλαίων ορίζεται η 30/6/2024, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.