Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 158 ημέρες πριν τη λήξη

COSME Πειραιώς Επιχειρείν

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο COSME και παρέχει χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες.

Ύψος Επένδυσης

€4.000-€1,5 εκ.

Προθεσμία:

05/04/2021

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν λιγότερους από 250εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.
 • Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκεται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεων τους από οποιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα.
 • Είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα επικεντρώνεται σε κάποιον από τους εξαιρούμενους τομείς ήτοι:

 • καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις (συμπεριλαμβάνονται και τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ),
 • παραγωγή και εμπορία καπνού και συναφών προϊόντων,
 • παραγωγή και εμπορία αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων (αλκοολούχα ποτά όπως το κρασί και η μπύρα που είναι προϊόντα ζύμωσης και όχι απόσταξης επιτρέπονται),
 • παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών,
 • στον τομέα της πληροφορικής, στην έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές σχετικές με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες στοχεύουν συγκεκριμένα: α) στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας συμπεριλαμβάνεται στους παραπάνω αναφερόμενους απαγορευμένους τομείς, β) στο διαδικτυακό τζόγο και στα ηλεκτρονικά καζίνο, γ) στην πορνογραφία, ή οι οποίες έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παράνομη πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων ή την παράνομη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων,
 • ειδικώς στους τομείς των επιστημών της ζωής υφίστανται περιορισμοί (δηλαδή όταν παρέχεται υποστήριξη στη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης ή των τεχνικών εφαρμογών σχετικά με: a) την ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή b) Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς ("ΓΤΟ"), θα απαιτείται από την επιχείρηση η κατάλληλη διαβεβαίωση για τον έλεγχο νομικών, κανονιστικών και ηθικών ζητημάτων που άπτονται της εν λόγω ανθρώπινης κλωνοποίησης για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και /ή ΓΤΟ.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €4.000 έως €1.500.000.

Για χρηματοδότηση ποσών άνω των €150.000 θα πρέπει η επιχείρηση να μην πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας του προγράμματος εγγυήσεων InnovFin.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των επιχειρήσεων:

 • COSME Πειραιώς Επιχειρείν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης αλλά και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με ύψος χρηματοδότησης από €30.000 έως €1.500.000.
 • COSME Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS, με ύψος χρηματοδότησης από €4.000 έως €300.000.
 • COSME Πειραιώς Επιχειρείν Κεφάλαιο Κίνησης Αγροεφοδίων, για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων, με ύψος χρηματοδότησης από €10.000 έως €750.000.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των κεφαλαίων ορίζεται η 05/04/2021, και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.

 

Σημείωση:

Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.