Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 • Προδημοσιευμένο Πρόγραμμα

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την διευκόλυνση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των €20 εκ.) με την προϋπόθεση ότι δημιουργούν τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα €1 εκ. επιλέξιμης επένδυσης.

Ύψος Επένδυσης

>€20.000.000

Επιδότηση:

10%

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι  επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις νομικές μορφές που ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος. Στο εν λόγω καθεστώς υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων κάθε μορφής (με εξαιρέσεις στον τομέα της ενέργειας), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα €20 εκ.,
 • το επενδυτικό σχέδιο να δημιουργεί τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα €1 εκ. επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Οι δικαιούχοι των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης και να επιλέξουν τα ακόλουθα είδη ενίσχυσης:

 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, (που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)  ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας μπορεί να κάνει χρήση του παγιοποιημένου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν μειωθεί ο συντελεστής εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής, μέχρι του ποσού των €10 εκ.
 • Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής, με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης και έως του ποσού των €5 εκ. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου θεμελιώνεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 • Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 • Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός με παλαιότητα έως επτά (7) ετών).
 • Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 • Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

 • Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το παρόν καθεστώς στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και η καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών, θα καθοριστούν στην προκήρυξη του καθεστώτος.
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.
 • Τα επενδυτικά σχέδια ολοκληρώνονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.