Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

LEADER 2014-2020 Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Οι γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Υποδράσεων αφορούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής. Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής Δήμους: 1. Δήμος Αγκιστρίου,2. Δήμος Αίγινας, 3. Δήμων Κυθήρων, 4. Δήμος Πόρου, 5. Δήμος Σαλαμίνας, 6. Δήμος Σπετσών, 7. Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, 8. Δήμος Ύδρας.

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €2,21 εκ.

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

40% - 100%

Προθεσμία:

02/09/2019

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για όλες τις Υποδράσεις είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Τίτλος Υποδράσης Περιγραφή Επιλέξιμοι κλάδοι

19.2.1.1

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Δημόσια Δαπάνη: €40.000

Στην υποδράση μπορούν να ενταχθούν ενέργειες αναβάθμισης και βελτίωσης των καλλιεργειών φυστικιάς στην Αίγινα, λεμονοδάσους στον Πόρο, μελισσοκομία στα Κύθηρα, τεχνικές κλαδεύσεων και διαχείριση της υλοτομίας στα πευκοδάση των Νησιών για αντιπυρική προστασία κ.λπ.,μέθοδοι υγιεινής και διαχείρισης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, διαχείριση όνων στην Ύδρα.

Οι ωφελούμενοι δύναται να απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και κτηνοτροφία), των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των οποίων το αποτέλεσμα είναι γεωργικό προϊόν, καθώς και του δασικού τομέα

19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Δημόσια Δαπάνη: €40.000

Η υποδράση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων για την εισαγωγή της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων, τη δημιουργία σχημάτων συνεργασίας, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών σε ΜΜΕ επιχειρήσεις με ενδεικτική αναφορά στη μεταποιητική και στην τουριστική δραστηριότητα. Αφορά την υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης/ μεταφοράς γνώσης στον άξονα «γαστρονομικών κοινοτήτων», με την επιμόρφωση δραστηριοποιούμενων στον τομέα του τουρισμού, όπως ξενοδόχοι, εστιάτορες κ.λπ.. για την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής μέσω της γαστρονομίας.

19.2.2.2:

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Δημόσια Δαπάνη: €400.000

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και αναζωογόνηση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής προϊόντων, στην γαστρονομία της περιοχής και στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας αυτής προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, ενώ ενισχύει τη δυναμική των συνεταιρισμών όπως είναι οι γυναικείοι κ.λπ.

Αφορά κλαδους που ασχολούνται με την επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολλειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής, μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και  λοιπών  κλωστικών ινών  κ.ά..

19.2.2.3:

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €200.000

Η υποδράση στοχεύει στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού, ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, συνδυάζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

19.2.2.4:

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €190.000

Η υποδράση στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην περιοχή παρέμβασης με κύριο στόχο την ανάδειξη παρασκευασμάτων και προϊόντων για την παραγωγή και διάθεση σειράς νέων χρηστικών και χαρακτηριστικών προϊόντων, και η βελτίωση της ποιότητας του εμπορίου στην ύπαιθρο. Απώτερο στόχο αποτελεί η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής, η αναβάθμιση των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και η διατήρηση/ δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €100.000

Η υποδράση στοχεύει στην ενίσχυση της οικοτεχνίας και της λειτουργίας πολυλειτουργικών αγροκτημάτων που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την  αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και της γεωργικής παραγωγής και τη διασύνδεσή τους με τον τομέα της εστίασης και τελικά την προώθηση στοιχείων τοπικής γαστρονομίας.  Οι μεταποιητικές μονάδες /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς κλίμακας σύμφωνα με το Ν.4912/15 που αφορά στην οικοτεχνία καθώς και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4235/14 & ΚΥΑ 543/17 και αφορούν στην αγροτική εκμετάλλευση.

19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €400.000

Η υποδράση στοχεύει στην προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου, όπου διασυνδέονται αναπτυξιακά ο πρωτογενής τομέας, και η μεταποίηση, με έμφαση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, καλύπτοντας έναν από τους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, στις περιοχές που εμφανίζουν δραστηριότητα στον τομέα. Αφορά την ίδρυση / εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ εκτός από τα προϊόντα αλιείας.

19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €300.000

Η υποδράση αφορά την ίδρυση / δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών εστίασης, διανυκτέρευσης και υποδομών εναλλακτικών μορφών τουρισμού Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

19.2.3.4:

 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €190.000

Η υποδράση στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην περιοχή παρέμβασης με σκοπό την παραγωγή και διάθεση σειράς νέων χρηστικών και χαρακτηριστικών προϊόντων, και η βελτίωση της ποιότητας του εμπορίου στην ύπαιθρο. Η υποδράση αφορά στην ίδρυση/ δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό/ ανάπτυξη επιχειρήσεων λιανικού/ χονδρικού εμπορίου

19.2.3.5:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €200.000

Στο πλαίσιο αυτού η υποδράση στοχεύει, στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και στην αναβάθμιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσω της παρούσας επιδιώκεται επιπλέον η στήριξη δικαιούχων εξειδικευμένων στον τομέα τους ώστε να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τριτογενής τομέας), με σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, επαγγέλματα θετικών επιστημών, προγραμματιστές κ.λπ., αλλά και κλάδοι παροχής υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμιση ποιότητας ζωής των κατοίκων όπως παιδικοί σταθμοί και χώροι αθλητισμού.

19.2.6.2

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία,

κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

Δημόσια Δαπάνη: €50.000

Η υποδράση αφορά σε επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με την επεξεργασία, σε επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών, επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που είναι φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους και σε επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης.

Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές.

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων

εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Δημόσια Δαπάνη: €100.000

Η υποδράση αφορά στην αποτελεσματική οργάνωση των φορέων διαχείρισης των μέσων των παρεχόμενων εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των κοινών τους προβλημάτων και ζητημάτων που συμβάλλουν σε περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς και σε περιορισμό της δυνατότητας υψηλής απόδοσης της λειτουργίας τους με τον κοινό σκοπό την εμπορική τουριστική υπηρεσία.  Η δράση αφορά συνεργατικούς σχηματισμούς ή cluster και αφορά την υλοποίηση ενεργειών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο οργάνωσης φορέων

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση Ένταση Ενίσχυσης
19.2.1.1, 19.2.1.2 100%
19.2.2.2

40% ( κανονισμός ΕΕ 1407/2013)

75% ( κανονισμός ΕΕ 1407/2015)
19.2.2.3, 19.2.2.4. 65%
19.2.2.6 40% έως 75%
19.2.3.1 40% έως 75%
19.2.3.3, 19.2.3.4 19.2.3.5 65% (άρθρο 22 Καν. 651/14) ή 40% ( άρθρο 14 Καν. 651/14) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης
19.2.6.2

40% ( κανονισμός ΕΕ 1407/2012)

75% ( κανονισμός ΕΕ 1407/2010)
19.2.7.3 65% ( κανονισμός ΕΕ 1407/2013)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή.

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων εκτός των 19.2.1.1 και 19.2.1.2:

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών (όλων των Υποδράσεων, υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 20/03/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 02/09/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.