Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €1.410.000


Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

Έως 80%

Προθεσμία:

13/12/2021

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων

  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για δράσεις με δικαιούχους επαγγελματίες αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ορίζεται το ποσό των €2.000.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για τη δράση:

Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών με δικαιούχους επαγγελματίες αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ορίζεται το ποσό των €1.000.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για δράσεις με δικαιούχους επαγγελματίες μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ορίζεται το ποσό των €10.000.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις πράξεις (δράσεις) μπορεί να ανέλθει μέχρι €600.000 ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες, ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €100.000.

Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν  αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.

Για τις επενδύσεις Αλιευτικός Τουρισμός/ διαφοροποίηση εισοδήματος για αλιείς (άρθρο 30, Καν (ΕΕ) 508/2014) το συνολικό ποσό στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €75.000.

Η Δημόσια Δαπάνη δύναται να ανέρχεται έως και 50%, ενώ για αλιείς Κυθήρων-Αντικυθήρων παράκτιας αλιείας δύναται να ανέρχεται έως και 85%

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για την υλοποίηση των Πράξεων, ως επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποιούμενη Πράξη, ακολουθούν επαρκή διαδρομή ελέγχου για την πληρωμή τους και που είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020) (137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)) και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις.

Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού υλοποιημένου προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που οι (νέες) δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση κατά την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να τηρείται το ποσοστό αναδρομικότητας έως 50% των επιλέξιμων δαπανών. Επισημαίνεται ότι οι αναδρομικές δαπάνες, πρωτίστως καλύπτουν την ιδιωτική συμμετοχή.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις επενδύσεις μέτρων επιχειρηματικότητας του Καν. 508/2014 ορίζεται η 23/3/2018 (ΥΑ 3131/17.12.2019) ενώ για τις πράξεις που εμπίπτουν στον Καν. 1407/2013 ως έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων, ήτοι η 21/12/2016 (έκδοση σχετικού ΦΕΚ).


Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ( www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 08/10/2021 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2021.
Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.