Είστε εδώ

Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι μη Γεωργικό

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι μη Γεωργικό

Στόχος της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με το τελικό προϊόν να είναι μη γεωργικό» είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους, της ενσωμάτωσης διαδικασιών καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Ύψος Επένδυσης:
€600.000 - €3 εκ.
Επιδότηση:
20% - 50%
Προθεσμία:
05/02/2018
 

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης με δραστηριότητα μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με το τελικό προϊόν να είναι μη γεωργικό[1]. Επιλέξιμη είναι κάθε νομική μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 


[1] Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, Ζυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, Μονάδες πυρηνελαιουργείων, Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας), Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από €600.000 έως €3.000.000. Η ένταση ενίσχυσης χορηγείται βάση του κατωτέρω πίνακα:

Περιφέρεια

Μέγεθος Επιχείρησης

Πολύ Μικρές & Μικρές

Μεσαίες

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

50%

45%

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Βόρειο Αιγαίο

Κρήτη

45%

35%

Ιόνια Νησιά

Δυτική Μακεδονία

40%

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Αττική

40%

30%

Πειραιάς, Νήσοι

Νότιο Αιγαίο

Βόρειος Τομέας Αθηνών

30%

20%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Νότιος Τομέας Αθηνών

Ανατολική Αττική

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας. Δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά γης με την προϋπόθεση ότι αυτή έχει πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
   
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
   
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου. Οι δαπάνες που συνδέονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εμπίπτουν στους περιορισμούς Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών.
   
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
   
 • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
   
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
   
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
   
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες μόνο εάν συνδέονται με ειδική δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ή με τους ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράμματος. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό επί του προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών.
   
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
   
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με την πρώτη μεταποίηση εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης τέτοιες δαπάνες, μπορεί να αφορούν επιπλέον σε αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται: φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων, οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά (Ζωικών Υποπροϊόντων) ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η υποβολή προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ξεκινάει στις 27/07/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 6/11/2017, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 05/02/2018.

Η διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων έργων θα ορίζεται στην απόφαση ένταξης και μπορεί να τροποποιείται με αιτιολογημένη απόφασης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών ή πριν την ημερομηνία λήξης μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›