Είστε εδώ

«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα», Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα», Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Βασικός στόχος της δράσης «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού

Επιδότηση:
Έως 80%
Προθεσμία:
13/05/2019
 

Δικαιούχοι

Ως Δικαιούχος Φορέας χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που διαχειρίζεται το συνεργατικό σχηματισμό εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής και φέρει την ευθύνη έναντι της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την καλή εκτέλεση της ενταγμένης πράξης.  

Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν εταίρους στη νομική οντότητα που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται, ενδεικτικά, να είναι οι παρακάτω φορείς:

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  • Οργανισμοί και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων.
  • Επιχειρήσεις 
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων.
  • Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί.
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο κάθε δυνητικού Δικαιούχου Φορέα, το οποίο πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).

Η ένταση της ενίσχυσης, κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας, ανά άρθρο, είδος φορέα και κατηγορία ενέργειας / δαπάνης προσδιορίζεται στους κατωτέρω πίνακες

i) Άρθρο 27 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για συνεργατικούς μηχανισμούς»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Κατασκευή ή αναβάθμιση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας

Έως 65%

Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού

(Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

(Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού)

Ενισχύσεις Λειτουργίας

Έως 50%

 

 

ii) Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα

60%

70%

Βιομηχανική Έρευνα - Έρευνα επί συμβάσει, αύξημένη κατά 15% και μέχρι 80%, εάν πληρείται η προϋπόθεση: i) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

75%

80%

Πειραματική Ανάπτυξη - Έρευνα επί συμβάσει

(Experimental development)

35%

45%

Πειραματική Ανάπτυξη Έρευνα επί συμβάσει, αυξημένη κατά 15%,

εφόσον καλύπτεται η προϋπόθεση i) του αυξημένου ύψους ενίσχυσης βιομηχ. έρευνας (βλ. ανωτέρω)

50%

60%

Μελέτες σκοπιμότητας

60%

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Α/Α

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

1

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

1.1

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις

δικτύων τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού - αερισμού

1.2

Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

1.3

Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας που σχετίζονται με την κτιριακή υποδομή.

1.4

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

2

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εξοπλισμού χώρων διοίκησης, χώρων κατάρτισης - εκπαίδευσης - επίδειξης, χώρων θερμοκοιτίδων, χώρων διασκέψεων και οργανώσεων εκδηλώσεων

2.2

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού

2.3

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση συστημάτων τηλεπικοινωνίας

2.4

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων δικτύωσης

3

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.1

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

3.2

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service»,

«cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

3.3

Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Λειτουργική δαπάνη)

4.1

Δαπάνες ήδη απασχολούμενου προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας ή με ΔΠΥ/ανάθεση έργου

4.2

Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας ή με ΔΠΥ/ανάθεση έργου

5

ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ (Λειτουργική δαπάνη)

5.1

Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού

5.2

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή

5.3

Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

5.4

Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης

5.5

Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας

5.6

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας

5.7

Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων

5.8

Κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας

5.9

Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Λειτουργική δαπάνη)

6.1

Ενοίκια επαγγελματικού χώρου

6.2

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ

651/2014

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ή για ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή για ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ

7.1

Έρευνα επί συμβάσει

8

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

8.1

Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 12/11/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/05/2019.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›