Είστε εδώ

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, για την προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020

ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, για την προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020

Στόχος της δράσης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, για την προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» είναι η ενίσχυση έργων που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της ενέργειας (προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα), τομέα προτεραιότητας της RIS3Crete.

 

Ύψος Επένδυσης:
Έως 600.000
Επιδότηση:
Έως 80%
Προθεσμία:
28/02/2019
 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι εξής φορείς:

Επιχειρήσεις: Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης
  • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε και Κοι.Σ.Επ.) και ατομικές επιχειρήσεις
  • να τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ
  • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
  • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης δυνάμει της πρόσκλησης
  • Να έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση έως 31/12/2017

     

Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση, που η οντότητα αυτή διενεργεί και οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις, που μπορούν να επηρεάσουν μια τέτοια οντότητα, όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα.

 

Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί:

Οι ακόλουθες οντότητες:

α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια

Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.),

γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος και

δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013, παρότι δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό του Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης και δύνανται να χρηματοδοτηθούν υπό προϋποθέσεις.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 600.000€.

Για τις επιχειρήσεις, η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:

Είδος έρευνας/ Δραστηριότητας

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα

Έως 50%

Έως 60%

Έως 70%

Βιομηχανική Έρευνα, προσαυξημένη κατά 15% και έως 80%εφόσον καλύπτεται μία από τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει

άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των

ερευνών τους

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Έως 65%

Έως 75%

Έως 80%

Πειραματική Ανάπτυξη

Έως 25%

Έως 35%

Έως 45%

Πειραματική Ανάπτυξη, αυξημένη κατά 15%, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις i) ή ii) του αυξημένου ύψους ενίσχυσης βιομηχ. έρευνας (βλ. ανωτέρω)

Έως 40%

Έως 50%

Έως 60%

Μελέτες σκοπιμότητας

Έως 50%

Έως 60%

Έως 70%

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

Δαπάνες για έργα Καινοτομίας ΜΜΕ

Δεν εφαρμόζεται

Έως 50%

 

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης

Ανώτατο ποσοστό ποσού κατηγορίας δαπάνης

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 25, Δαπάνες για έργα έρευνας & ανάπτυξης

1. Δαπάνες Προσωπικού

 

1.1: Αμοιβές ήδη απασχολούμενου προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας

35%

1.2 : Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας

60%

1.3 : Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ /ανάθεση έργου

60%

2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού

30%

2.1 Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

 

2.2 Δαπάνες για αγορά Λογισμικού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

 

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

30%

3.1 Δαπάνες κτιρίων που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου

 

3.2 Δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες (αφορά γήπεδα)

 

4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη.

 

4.1 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

40%

4.2 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

30%

4.3 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη

20%

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσα αποτελέσματα του έργου

 

5.1 Δαπάνες ταξιδιών

5%

5.2 Δαπάνες δημοσιότητας

5%

5.3 Αναλώσιμα

15%

5.4 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή

3%

5.5 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία

10%

5.6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

5%

5.7 ‘Εμμεσες λειτουργικές δαπάνες

15%

6. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας

5%

6.1 Δαπάνες διεξαγωγής-εκπόνησης της μελέτης σκοπιμότητας

 

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 28, Δαπάνες για έργα καινοτομίας ΜΜΕ

7. Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

7.1 Δαπάνες για απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας – Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού

70%

8. Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό του έργου

60%

9. Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

Έως 15.000€

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 02/10/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/02/2019.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›