Είστε εδώ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

ΕΣΠΑ

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Απομένουν: 142 ημέρες πριν την λήξη

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική τους αναβάθμιση.

Ύψος Επένδυσης:
€50.000 - €400.000
Επιδότηση:
50%
Προθεσμία:
04/12/2019
 

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση:

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά σε μία από τις εξής μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΝΕΠΑ, Ατομική, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

Επισημαίνεται πως, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε καθεστώς franchising, shop in a shop κτλ.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από € 50.000 έως € 400.000 και επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 Μηχανήματα - Εξοπλισμός Έως 100%
2 Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων Έως 100%
3 Μεταφορικά μέσα

Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β)δαπάνη μέχρι 25.000€.

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

4 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου Μέχρι 4.000€
5 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

40% και μέχρι 24.000€ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Μηχανήματα –Εξοπλισμός

Προμήθεια μηχανημάτων - εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και εν γένει τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

 

 • Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δαπάνες όπως:

-Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές.

-Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας.

-Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

-Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

-Εξοπλισμός προοριζόμενος για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις.

-Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.

-Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

-Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη διασφάλιση ποιότητας/ τη διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.

-Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.

 

 • Μεταφορικά μέσα

Επιλέξιμα καινούργια, αμεταχείριστα, επαγγελματικής χρήσης μεταφορικά μέσα, η προμήθεια των οποίων δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση

 

 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 4/6/2018.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis ορίζεται η 27/06/2018. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τις 4/12/2019.

Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›