Είστε εδώ

Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης, σε τομείς της RIS3

ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης, σε τομείς της RIS3

Στόχος της δράσης «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete» είναι η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ύψος Επένδυσης:
Έως €400.000
Επιδότηση:
Έως 80%
Προθεσμία:
28/02/2019
 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι εξής φορείς:

Επιχειρήσεις: Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης
  • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε και Κοι.Σ.Επ.) και ατομικές επιχειρήσεις
  • να τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ
  • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
  • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης δυνάμει της πρόσκλησης
  • Να έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση έως 31/12/2017

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν

Ανώτατος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Μία (1) ΜΜΕ επιχείρηση

100.000,00€

Δύο (2) ΜΜΕ επιχειρήσεις

200.000,00€

Τρείς (3) ΜΜΕ επιχειρήσεις

300.000,00€

Τέσσερις (4) ή περισσότερες ΜΜΕ επιχειρήσεις

400.000,00€

 

 

Για τις επιχειρήσεις, η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:

 

Είδος έρευνας/ Δραστηριότητας

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα

Έως 60%

Έως 70%

Βιομηχανική Έρευνα, προσαυξημένη κατά 15% και έως 80%εφόσον καλύπτεται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει

άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Έως 75%

Έως 80%

Πειραματική Ανάπτυξη

Έως 35%

Έως 45%

Πειραματική Ανάπτυξη, αυξημένη κατά 15%, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις i) ή ii) του αυξημένου ύψους ενίσχυσης βιομηχ. έρευνας (βλ. ανωτέρω)

Έως 50%

Έως 60%

Μελέτες σκοπιμότητας

Έως 60%

Έως 70%

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

 Δαπάνες για έργα καινοτομίας ΜΜΕ

 

Έως 50%

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

 

Επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης

Ανώτατο ποσοστό ποσού κατηγορίας δαπάνης

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 25, Δαπάνες για έργα έρευνας & ανάπτυξης

  1. Δαπάνες Προσωπικού

 

1.1: Αμοιβές ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας

40%

1.2 : Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας

65%

1.3 : Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ /ανάθεση έργου

65%

2. Δαπάνες για όργανα & εξοπλισμό

50%

2.1 Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό: όργανα,εξοπλισμός και λογισμικό

 

2.2 Δαπάνες για αγορά Λογισμικού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

 

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

30%

3.1 Δαπάνες κτιρίων που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου

 

3.2 Δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες (αφορά γήπεδα)

 

4. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 

4.1 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (Αμοιβές τρίτων- Υπεργολαβίες)

40%

4.2 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

20%

4.3 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη

15%

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

 

5.1 Δαπάνες ταξιδιών

5%

5.2 Δαπάνες δημοσιότητας

5%

5.3 Αναλώσιμα

15%

5.4 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή

7%

5.5 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία

10%

5.6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

5%

5.7 ‘Εμμεσες λειτουργικές δαπάνες

15%

6. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας

10%

6.1 Δαπάνες διεξαγωγής-εκπόνησης της μελέτης σκοπιμότητας

 

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 28, Δαπάνες για έργα καινοτομίας ΜΜΕ

7. Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

7.1 Δαπάνες για απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας – Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού

50%

8. Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό του έργου

60%

9. Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

Έως 15.000€

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 22/10/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/02/2019.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›